Gå till huvudinnehåll

Dina rättigheter som patient

Du kan bidra till utvecklingen av vår verksamhet genom att  

  • Ge öppen respons och fylla i en kundnöjdhetsenkät.
  • Göra en anmälan om farlig situation där patientens säkerhet äventyrats
  • Göra en anmärkning, en anmälan till patientförsäkringscentralen och anföra klagomål på det sätt som föreskrivs i lagen.

Kundrespons

Du kan ge oss respons på både vården och vår verksamhet i allmänhet. 

  • Öppen respons kan ges anonymt till antingen en specifik enhet eller övergripande till hela HUS.
  • Kundnöjdhetsenkäten är avsedd för patienter och kunder som vårdats hos oss.

Du kan ge kundrespons här

Av dataskyddsskäl svarar vi inte på frågor om din personliga vård genom responssystemet. Kontakta i dessa fall enheten som ansvarar för din vård.

Journalhandlingar

Vi registrerar dina vårduppgifter i journalhandlingar. I dessa antecknas endast uppgifter som behövs för din vård. De anställda vid HUS sjukhus som deltar i din vård och dina undersökningar får använda dina patientuppgifter. 

Här får du mer information om journalhandlingarna och dina rättigheter gällande patientuppgifter.

Patientens anmälan om farlig situation  

I din vård kan oväntade situationer uppstå. Dessa kan vara nära ögat-situationer eller händelser som orsakat men. Det är alltid personalen som ansvarar för en trygg vård, och det är viktigt att utreda omständigheterna som lett till händelsen.  

Som patient har du möjlighet att anmäla en farlig situation som du har upptäckt under din vård. Du kan göra din anmälan enkelt och anonymt. Du får inget separat svar på din anmälan. Vi använder anmälningarna i utvecklingen av vår verksamhet. 

Du kan göra en anmälan om farlig situation elektroniskt 

Anmärkning

Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) kan du, om du är missnöjd med din hälso- och sjukvård eller med bemötandet i samband med den, göra en skriftlig anmärkning genom ett färdigt formulär eller i fri form. Ange de uppgifter som begärs i formuläret för den fritt formulerade anmärkningen. För behandlingen av anmärkningen svarar den direktör som ansvarar för hälsovården. Direktören begär behövliga utredningar av de personer som deltagit i vården och av de överläkare som ansvarar för verksamheten. Vi ger ett skriftligt svar på anmärkningen när vi har behandlat den.

Underteckna anmärkningen och skicka den till adressen HUS-sammanslutningen, HUS-sammanslutningens registratorskontor, PB 200, 00029 HUS

OBS! Om du gör en anmärkning för en närståendes räkning bör du om möjligt först prata med patienten. I anmärkningen är det bra att anteckna att patienten är medveten om anmärkningen och att hen är missnöjd med vården eller bemötandet Vid behov kontaktar vi patienten för att reda ut hens åsikt innan vi behandlar anmärkningen som gjorts i en närståendes namn.

Om du också vill få svar på en anmärkning gällande en närstående bör du be personen i fråga om samtycke med blanketten  Samtycke till utlämnande av patientuppgifter. Samtycket befullmäktigar utlämnandet av uppgifterna till dig.

Anmärkning

Anmärkning för en minderårig persons räkning

Anvisningar för användning av den elektroniska Suomi.fi-tjänsten.

Patientskadeanmälan

Om det i din vård skett en patientskada enligt patientförsäkringslagen (948/2019) eller om du misstänker en sådan, har du rätt att göra en anmälan om patientskada. Du ska göra en anmälan till Patientförsäkringscentralen inom tre år efter att du fått kännedom om skadan eller borde ha fått kännedom om den.

Klagomål

Innan du anför ett klagomål rekommenderar tillsynsmyndigheterna inom hälso- och sjukvården att du först diskuterar ärendet med din vårdenhet och gör en anmärkning. Ett klagomål som gäller ett ärende som är äldre än två år utreds inte, om det inte finns särskilda skäl för det. Du kan lämna in  ett klagomål till Valvira vid misstanke om felbehandling som gäller en patient som avlidit eller ådragit sig allvarlig skada vid vård eller om det finns orsak att ingripa i rätten för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att utöva sitt yrke. Övriga klagomål behandlas i regionförvaltningsverken.

Patientombudet ger dig vid behov råd om hur du kan göra en anmärkning, en patientskadeanmälan och ett klagomål.

HUS patientombud

Ersättningsansökan

Till sakskador räknas fall där en medarbetares fel eller försummelse leder till exempelvis att patientens tandprotes försvinner eller glasögon går sönder under sjukhusvården. I dessa fall kan du lämna in en skriftlig ansökan om ersättning. 

Ersättningsansvaret bygger på skadeståndslagen.

Anvisningar för användning av användningen av den elektroniska Suomi.fi-tjänsten.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.