Gå till huvudinnehåll

Dina rättigheter som patient

Anmärkning

Om du är missnöjd med den vård eller det bemötande du fått, kan du framställa en skriftlig anmärkning på ett formulär till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid den verksamhetsenhet där du vårdats. Du kan också lämna en skriftlig anmärkning som ett fritt formulerat brev. Brevet ska dock innehålla de upplysningar som efterfrågas på blanketten. Anmärkningen ska lämnas inom en skälig tid. Syftet med anmärkningen är att återupprätta samförståndet och patientens förtroende för vården.

Skicka den undertecknade anmärkningen till adressen Samkommunen HNS, Centralregistratur, PB 200, 00029 HUS.

Korrigering av journalhandlingar

Du har också rätt att begära att ett fel i dina journalhandlingar korrigeras.

Du hittar närmare information om hur du beställer uppgifter från patientjournaler på sidan Efter vården

Anmälan av patientskada

Om det vid behandlingen av anmärkningen framgår att det skett en patientskada i anslutning till din vård eller bemötandet av dig, ger patientombudsmannen råd i hur man anmäler en patientskada. Patientskadeanmälan lämnas in till Patientförsäkringscentralen. Vänligen sök ersättning inom tre år från det att du fick kännedom om skadan eller borde ha fått kännedom om den.

Klagomål

Du kan framföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten för hälsovården, det vill säga Valvira vid misstanke om felbehandling som gäller en patient som avlidit eller ådragit sig allvarlig skada vid vård eller om det finns orsak att ingripa i rätten för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att utöva sitt yrke. Övriga klagomål behandlas i regionförvaltningsverken.

Ersättningsansökan

Som sakskada betraktas till exempel att patientens tandprotes försvinner eller glasögon går sönder under vård på sjukhuset till följd av en anställds fel eller försummelse. I sådana fall kan du lämna in en skriftlig ansökan om ersättning. 

Ersättningsansvaret bygger på skadeståndslagen.