Gå till huvudinnehåll

Dina rättigheter som patient

Du har möjlighet att utveckla vår verksamhet  

  • genom att ge öppen respons och fylla i en kundnöjdhetsenkät, 
  • genom att göra en patientanmälan om en farlig situation och
  • genom att göra en anmärkning, en anmälan till patientförsäkringscentralen och anföra klagomål, som alla är lagstadgade.

Kundrespons

Du kan ge oss respons både på vården och vår verksamhet i allmänhet. 

  • Öppen respons kan ges anonymt antingen till en specifik enhet eller övergripande till hela HUS 
  • Kundnöjdhetsenkäten är avsedd för patienter och klienter som vårdats hos oss

Du kan ge kundrespons här

Journalhandlingar  

Vi antecknar uppgifterna om din vård i dina journalhandlingar. I dessa antecknas endast uppgifter som behövs med tanke på din vård. De anställda vid HUS sjukhus som deltar i din vård och dina undersökningar får använda dina patientuppgifter.  

Läs mer om journalhandlingar och dina rättigheter i anslutning till dem.

Patientens anmälan om farlig situation  

Din vård kan innefatta oväntade farliga situationer som kan vara en händelse som kunde undvikas i sista stund eller händelser som har orsakat skada. Personalen har alltid ansvar för en säker vård och det är viktigt att utreda de faktorer som lett till händelsen. 

Som patient har du möjlighet att anmäla en farlig situation som du har upptäckt under din vård. Du kan göra anmälan enkelt och anonymt. Du får inget separat svar på din anmälan. Vi använder anmälningarna för att utveckla verksamheten. 

Du kan göra en anmälan om farlig situation elektroniskt

Anmärkning

Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) kan du, om du är missnöjd med din hälso- och sjukvård eller med bemötandet i samband med den, göra en skriftlig anmärkning genom ett färdigt formulär eller i fri form. Ange de uppgifter som begärs i formuläret för den fritt formulerade anmärkningen. För behandlingen av anmärkningen svarar den direktör som ansvarar för hälsovården. Direktören begär behövliga utredningar av de personer som deltagit i vården och av de överläkare som ansvarar för verksamheten.

Skicka den undertecknade anmärkningen till adressen HUS-sammanslutningen, HUS-sammanslutningens registratorskontor, PB 200, 00029 HUS.

Obs! Om du gör en anmärkning för en anhörigs räkning bör du om möjligt först prata med patienten. I anmärkningen är det bra att anteckna att patienten är medveten om anmärkningen och att hen är missnöjd med vården eller bemötandet.  Vid behov kontaktar vi patienten för att reda ut hens åsikt innan vi behandlar anmärkningen som gjorts i en närståendes namn. 

Om du också vill få svar om en anhörigs anmärkning bör du be personen i fråga om samtycke med blanketten Samtycke till utlämndande av patientuppgifter. Samtycket befullmäktigar utlämnandet av uppgifterna till dig.

Anmärkning

Anmärkning (för minderårig patienten)

Anmälan av patientskada

Om det i din vård skett en patientskada enligt patientförsäkringslagen (948/2019) eller om du misstänker en sådan, har du rätt att göra en anmälan om patientskada. Du ska göra en anmälan till Patientförsäkringscentralen inom tre år efter att du fått eller borde ha fått kännedom om skadan.  

Klagomål

Innan du anför ett klagomål rekommenderar hälso- och sjukvårdens tillsynsmyndigheter att du först diskuterar ärendet på din vårdplats och gör en anmärkning. Ett klagomål som rör ett ärende som är äldre än två år utreds inte om det inte finns ett särskilt skäl till det. Klagomål anförs till Valvira vid misstanke om felbehandling som gäller en patient som avlidit eller ådragit sig allvarlig skada vid vård eller om det finns orsak att ingripa i rätten för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att utöva sitt yrke. Övriga klagomål behandlas i Regionförvaltningsverken.

Vid behov ger patientombud dig råd för hur du gör en anmärkning, anmälan om patientskada och anför klagomål.

Patientombud på HUS

Ersättningsansökan

Som sakskada betraktas till exempel att patientens tandprotes försvinner eller glasögon går sönder under vård på sjukhuset till följd av en anställds fel eller försummelse. I sådana fall kan du lämna in en skriftlig ansökan om ersättning. 

Ersättningsansvaret bygger på skadeståndslagen.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.