Gå till huvudinnehåll

Kvalitet och patientsäkerhet

På HUS satsar vi mycket på kvaliteten på vår verksamhet. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra patientvården. Vi upprättar varje år en kvalitets- och patientsäkerhetsplan, vars genomförande övervakas av HUS styrelse. Vår patientsäkerhet bygger på en kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Årsplaner och -rapporter

Vi publicerar årligen en kvalitets- och patientsäkerhetsplan och ett -rapport samt statistik av HaiPro-anmälningar om kvalitets- och patientsäkerhet.

HUS kvalitetsregister och ansvarspersoner

Magnetsjukhus

På HUS är vi en del av det internationella Magnetsjukhus ( Magnet Hospital©)-projektet. Med Magnetsjukhuset avses ett sjukhus som beviljats ett officiellt erkännande för utmärkt vårdarbete. Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en del av kvaliteten. På HUS satsar vi på säker vård, hög vårdkvalitet och patientorientering. Vårt mål är att vården eller vårdmiljön inte orsakar någon fara eller skada för patienten. Skadliga händelser i vården kan vara exempelvis infektioner i anslutning till vården, felaktig eller fördröjd diagnos eller felaktig läkemedelsbehandling.

Alla yrkesutbildade anställda inom hälsovården som deltar i patientarbetet ska fullgöra en webbutbildning i patientsäkerhet. Vi analyserar också den patient- och kundrespons vi får och justerar vår verksamhet utifrån responsen.

Om du har frågor som gäller dina rättigheter som patient så kan du vända dig till våra patientombud.
Våra interna rapporteringskanaler 

Vi använder olika interna rapporteringskanaler genom vilka våra medarbetare kan anmäla om farliga situationer, säkerhetsrelaterade observationer eller överträdelser. Vi använder också en kanal genom vilken våra medarbetare kan rapportera framgångar. 


Våra kvalitetsindikatorer

Under perioden januari–oktober 2023 var NPS-värdet för psykiatri och jourer 58. NPS-värdet för den övriga vården var 83. 

På kvalitetssjukhus runt om i världen följs vanligtvis följande tre kvalitetsindikatorer upp:

Vårdperiodens längd3,4 dygn
Återinläggning1,7 %
Mortalitet2,7 %

Vi uppdaterar tabellen en gång i månaden. Tidpunkt som siffrorna avser: vårdperiod april 2024, återinläggning och mortalitet mars 2024.

Vad betyder siffrorna?

  • Vi mäter vår kundupplevelse med det internationella NPS-rekommendationsvärdet (Net Promoter Score). NPS-värdet kan vara vad som helst mellan -100 och +100. Vi mäter NPS-värdet med frågan: ”Hur sannolikt skulle du rekommendera servicen du fått till din närmaste om hens situation var likadan?”.
  • Indikatorn Vårdperiodens längd beskriver den genomsnittliga vårdperiodens längd på sjukhusets vårdavdelning. Psykiatriska vårdperioder ingår inte i denna indikator.
  • Med återinläggning avses ett oplanerat patientbesök av samma orsak inom 30 dagar efter utskrivningen. Procentandelen anger hur stor andel av vårdperioderna på vårdavdelningen som har lett till ett sådant oplanerat besök.
  • Mortalitetsindikatorn anger hur stor andel av patienterna som har avlidit inom 30 dygn efter att behandlingsperioden på vårdavdelningen inletts, oavsett om patienten varit inlagd på sjukhus eller utskriven vid tidpunkten för dödsfallet.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.