Gå till huvudinnehåll

Kommittéer

Här hittar du uppgiftsbeskrivningar, mötestider och information om medlemmarna i HUS olika kommittéer.

Etiska kommittéer

Det finns fyra etiska kommittéer (I–IV) inom HUS som behandlar ansökningar om utlåtanden inom alla medicinska forskningsområden. NIH-finansierade prövningar behandlas i kommitté III och strålningsrelaterad forskning i huvudsak i kommittéerna I och IV. Den etiska kommittén övervakar forskningsdeltagarnas säkerhet och potentiella sårbarhet, metoderna för att rekrytera forskningsdeltagare och forskningsresursernas och försäkringarnas tillräcklighet samt att nyttan med forskningen uppväger de nackdelar den orsakar.

Universitetskommittén

Forskningskommitté för HUCS specialupptagningsområde

Föreskrifter om en forskningskommitté för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå inom HUS specialupptagningsområde finns i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

HUS forskningskommitté

Kommittén utarbetar en projektansökan för statens forskningsfinansiering för sjukvårdsdistriktet. När forskningskommittén för HUS specialupptagningsområde inkommer med beslut om omfattningen av statlig forskningsfinansiering, lämnar HUS forskningskommitté ett förslag till verkställande direktören om den slutliga fördelningen av statlig finansiering till forskningsgrupperna. Verkställande direktören eller chefsöverläkaren kan också ge forskningskommittén andra uppgifter relaterade till vetenskaplig forskning.

Konstutskottet

Konstutskottet arbetar för att främja och förenhetliga konstverksamheten på sjukhusen och lämnar rekommendationer för inköp och placering av konst.

Museiutskottet

Utskottet samordnar och utvecklar museiverksamheten och har hand om HUS museisamlingar.