Gå till huvudinnehåll

Ekonomi

HUS verksamhet och ekonomi styrs av den strategi som fullmäktige har bestyrkt och målen däri. HUS och medlemskommunernas strategiska samarbetsgrupp, HUS Strato, är också ett väsentligt vägledande forum. Dess uppgift är att förena HUS och medlemskommunernas åsikter om de mest relevanta frågorna om ekonomi och verksamhet. HUS Strato tar också ställning till mer långsiktiga strategiska riktlinjer, med beaktande av regionala aspekter. 

Ekonomisk övervakning sker genom en treårig ekonomisk plan, en investeringsplan för en period på fyra år, en årlig budget och mer frekventa prognoser per år. 

Budgeten och planen återspeglar de viktigaste målen för vår verksamhet och ekonomi, samt grunderna för ekonomi, finansiering och investeringar. Prognoserna hjälper oss att förfina uppskattningen av budgetgenomförandet. Utfallet av ekonomin övervakas månadsvis genom rapportering.

Merparten av våra intäkter kommer från tjänster som faktureras till våra medlemskommuner. Vi får också intäkter från försäljning av tjänster till andra sjukvårdsdistrikt. De totala inkomsterna från sjukvården år 2020 var över 2,3 miljarder euro. HUS får statligt forsknings- och utbildningsanslag för utbildning av läkare och tandläkare samt för forskning på universitetsnivå. Det forsknings- och undervisningsanslag som erhölls 2020 uppgick till cirka 26 miljoner euro.

Vår största utgiftspost är personalkostnader, som uppgick till cirka 1,4 miljarder euro år 2020. Även fastigheter, byggande och ICT-investeringar ger upphov till höga kostnader.