Gå till huvudinnehåll

Ekonomi

I och med reformen av social- och hälsovården fastställer statsrådet vart fjärde år strategiska mål för ordnandet av social- och hälsovården. Målen styr välfärdsområdena och även HUS-sammanslutningens arbete med att sätta upp och planera mål. Vid HUS utövas den högsta beslutanderätten av HUS-sammanslutningens stämma som fastställt strategin för planeringen av HUS verksamhet och ekonomi.

Verktyg för planeringen av verksamheten och ekonomin är den ekonomiplan som görs upp för tre år och den investeringsplan som görs upp för fyra år. Ekonomiplanens första år gäller budgeten. Budgeten och ekonomiplanen visar vad vi vill göra och hur vi finansierar det. Under verksamhetsåret utarbetar vi flera årsprognoser och med hjälp av dem preciserar vi bedömningen av budgetutfallet. Det ekonomiska utfallet följs upp månatligen med hjälp av rapportering.

Den finansiering som staten anvisar social- och hälsovården samt räddningsväsendet påverkar även HUS-sammanslutningens finansiering, då HUS-sammanslutningen får sin finansiering via de finansieringsandelar som Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad får. Andra inkomstkällor är klientavgifter, försäljning av sjukvårdstjänster till andra välfärdsområden samt diagnostiska tjänster och andra stödtjänster till primärvården i de välfärdsområden som är medlemmar och till de välfärdsområden som hör till Södra Finlands samarbetsområde. För universitetsforskning samt läkar- och tandläkarutbildning får vi statliga forsknings- och utbildningsanslag.

Vår största utgiftspost är personalkostnader som utgör över hälften av våra årliga totala utgifter. Övriga kostnader hänför sig bland annat till sjukvårdsmaterial och läkemedel, fastigheter, byggande samt anskaffningar av informations- och kommunikationsteknik. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.