Siirry pääsisältöön

Talous

HUSin toimintaa ja taloutta ohjaa valtuuston vahvistama strategia ja siinä asetetut tavoitteet. Olennaisena ohjaavana foorumina toimii myös HUSin ja jäsenkuntien muodostama strateginen yhteistyöryhmä HUS Strato, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen HUSin ja jäsenkuntien näkemykset talouden ja toiminnan olennaisimpien kysymysten suhteen. HUS Strato ottaa myös kantaa pidemmän aikavälin strategisiin suuntaviivoihin alueelliset näkökulmat huomioiden. 

Talouden seuranta toteutuu kolmen vuoden ajalle laadittavan taloussuunnitelman, neljän vuoden ajalle laadittavan investointisuunnitelman, vuosittaisen talousarvion sekä vuoden sisällä useammin laadittavien ennusteiden kautta. 

Talousarvio ja -suunnitelma kertovat toimintamme ja taloutemme keskeiset tavoitteet sekä talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteet. Ennusteiden avulla tarkennamme arviota talousarvion toteutumisesta. Talouden toteutumista seurataan raportoinnin avulla kuukausittain.

Suurin osa tuloistamme tulee jäsenkunniltamme laskutettavista palveluista. Saamme tuloja myös palvelujen myynnistä muille sairaanhoitopiireille. Sairaanhoidollisten palvelujen kokonaistuotot olivat vuonna 2020 yli 2,3 miljardia euroa. Yliopistolliseen tutkimukseen ja lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen saamme valtion tutkimus- ja koulutusmäärärahaa. Vuonna 2020 saadun tutkimus- ja opetusmäärärahan suuruus on noin 26 miljoonaa euroa.

Suurin menoerämme ovat henkilöstökulut, jotka olivat noin 1,4 miljardia euroa vuonna 2020. Suuria kustannuksia aiheuttavat myös kiinteistöt ja rakentaminen sekä ICT-investoinnit.