Harjoittelun arviointi

Palaute ja arviointi muodostavat oleellisen osa oppimisprosessia, joka tukee opiskelijan ammatillista kasvua. Harjoitteluyksikön henkilökunta antaa opiskelijalle yksilöllistä, oppimista tukevaa ja tavoitteisiin pohjautuvaa suullista ja kirjallista palautetta säännöllisesti jakson aikana.

Arviointi perustuu opiskelijan harjoittelun tavoitteisiin. Opiskelijan harjoittelun tavoitteet muodostuvat ammatin osaamisvaatimuksista, opetussuunnitelman asettamista tavoitteista, opiskelijan omista tavoitteista sekä harjoittelupaikan tarjoamista oppimismahdollisuuksista. Harjoittelun arvioinnin tulee toteutua prosessina koko harjoittelun ajan. Väliarvioinnilla täsmennetään tavoitteita, arvioidaan jo opittuja taitoja sekä ohjataan oppimista. Loppuarviointi on yhteenveto harjoittelusta, jossa tuodaan esiin opiskelijan vahvuuksia sekä kehittämisehdotuksia. Loppuarviointi annetaan myös kirjallisesti.

Ole opiskelijana myös itse aktiivinen, pyydä palautetta ja anna myös itse palautetta harjoitteluyksikölle ja ohjaajillesi.