TET-opiskelijana HUSissa

TET-jakso eli työelämään tutustuminen on peruskoulun yläastelaisille ja lukiolaisille opintoihin sisältyvä lyhyt työhön tutustumisjakso. Oppilaiden TET-jakson tarkoituksena on lisätä koulun ja työelämän yhteyksiä, parantaa oppilaiden työelämän tuntemusta ja auttaa jatko-opintosuunnitelmissa sekä ammatinvalinnassa. HUS tarjoaa resurssiensa mukaan TET-jaksoja sosiaali- ja terveysalan ammateista kiinnostuneille ja motivoituneille oppilaille.

TET-jaksosta tehdään työelämän, oppilaitoksen ja TET-oppilaan kanssa oppilaitoksen puolelta kirjallinen työhöntutustumissopimus, joka ei kuitenkaan ole työsopimuksen luonteinen. Sopimus täytetään kahtena kappaleena, joista toinen palautetaan kouluun ennen TET-jakson alkua. TET-sopimuksessa sovitaan TET-jakson toteutuksesta ja sen allekirjoittaa yksikön/tulosyksikön esimies. 

Työnantaja sitoutuu

 • TET-jakson kesto vaihtelee yhdestä päivästä kahteen viikkoon. 
 • TET-oppilaan työaika on max 6 tuntia/päivässä. 
 • Työtehtävien osalta noudatetaan nuoria työtekijöitä koskevia säädöksiä sekä yleisiä työturvallisuuteen liittyviä ohjeita
 • Työtehtävät on suhteutettava oppilaan fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn
 • TET-oppilaalle nimetään vastuuhenkilö, joka vastaa hänen perehdytyksestä ja TET-ohjelmasta työyksikössä.
 • HUS tarjoaa TET-oppilaalle tarvittavat suojavaatteet.
 • HUS ei tarjoa ilmaista ruokaa TET-jaksolaisille.
 • ​Työyksikön säännöt ja määräykset koskevat myös TET-oppilaita
  - oppilaan tulee esittää HUS-ohjeen mukainen tartuntatautiselvitys yksikön esi-miehelle (JYL ohje 2/2018)
  - oppilas allekirjoittaa HUS salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen, joka on voimassa koko TET-jakson ja sen jälkeen.
 • Tapaturman tai muun vahingon sattuessa tulee työnantajan ottaa välittömästi yhteyttä kouluun.
 • Mikäli TET-oppilas on tutustumisjakson aikana luvattomasti pois tai käyttäytyy sopimattomasti, toivotaan työnantajan ilmoittavan asiasta välittömästi koulun yhteyshenkilölle.

TET-oppilaan oppilaitos sitoutuu

 • Oppilaitos ei maksa ohjauskorvausta TET-oppilaasta HUSlle.
 • Oppilaitos nimeää TET-oppilaalle koulun yhteyshenkilön.
 • Oppilaitos sopii ruokailuun ja työmatkoihin liittyvät käytänteet TET-oppilaan kanssa.
 • Oppilaitos huolehtii, että TET-oppilaalla on voimassa oleva lakisääteinen vastuuvakuu-tus, joka korvaa laissa määritellyllä tavalla kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahin-gon.

TET-oppilas sitoutuu

 • TET- oppilaalle ei makseta palkkaa eikä hän ole työsuhteessa työnantajaan.
 • Koulun säännöt ja määräykset ovat myös voimassa työpaikoilla TET-oppilaan osalta koulun vastuuvakuutus on voimassa TET-päivien aikana.
 • TET-oppilas sitoutuu työskentelemään sovitun ohjelman mukaisesti ja noudattamaan etukäteen sovittuja aikatauluja.
 • TET-oppilas ilmoittaa poissaolostaan työnantajalle.
 • Mikäli TET-oppilas aiheuttaa työpaikalla vahinkoa sääntöjen vastaisella käytöksellä, hän on vahingonkorvausvelvollinen vahingonkorvauslain mukaisesti.