Asiakirja- tai rekisteritutkimus

Viranomaislupa HUSista

Mikäli asiakirjojen ja rekistereiden käsittely ei ole mahdollista rekisteröidyn yksiselitteisellä suostumuksella, viranomainen voi yksittäistapauksissa antaa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan tieteellistä tutkimusta varten (julkisuuslaki, potilaslaki, henkilötietolaki). Viranomaisluvan nojalla ei saa ottaa yhteyttä potilaisiin.

Potilasasiakirjoja koskevan tutkimuksen tutkimusluvan myöntää:
 
  
 • HYKSIN JOHTAVA YLILÄÄKÄRI
  - Jos tulosyksikön tutkimuksesta vastaava henkilö on esteellinen, luvan myöntää Hyksin johtava ylilääkäri.
  - Jos tutkimuslupa tarvitaan samanaikaisesti useasta Hyksin tulosyksiköstä, luvan myöntää Hyksin johtava ylilääkäri.  

 • JOHTAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI
  HUS-Työterveydessä johtava työterveyslääkäri.

 • SAIRAANHOITOALUEEN JOHTAVA LÄÄKÄRI
  Muiden kuin Hyksin sairaanhoitoalueen osalta tutkimusluvan myöntää sairaanhoitoalueen johtava lääkäri.

 • HYKSIN JOHTAVA YLIHOITAJA
  Useamman Hyksin tulosyksikön käsittävän hoito- ja terveystieteellisen tutkimuksen tutkimusluvan myöntää Hyksin johtava ylihoitaja.

 

Muiden kuin potilasta koskevien asiakirjojen ja rekistereiden osalta tutkimuslupa myönnetään pääosin samoin periaattein kuin lupa potilasasiakirjoihin. Useat muut asiakirjat hallinnoidaan keskitetysti ja yhtymähallinnossa, jonka vuoksi luvan myöntää usein johtajaylilääkäri.

Lupa kahden tai useamman viranomaisen asiapapereiden käyttöön
 
Jos lupaa potilasasiakirjojen tai muiden asiakirjojen ja rekisteritietojen luovuttamisesta tutkimuskäyttöön tarvitaan kahdelta tai useammalta rekisterinpitäjältä, viranomaisluvasta päättää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (potilasasiakirjat) tai ministeriö (muut asiakirjat). Lupien hakeminen on keskistetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen.
 
Henkilötietojen ja henkilötunnuksen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa
 
Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely tutkimuksessa on kielletty. Siksi asiakirja- ja rekisteritietoja käsitellään pääsääntöisesti ilman henkilötietoja. Henkilötietolaki antaa kuitenkin mahdollisuuden henkilötietojen ja henkilötunnuksen käsittelyyn tieteellistä tutkimusta varten, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 

 • Tutkimusta ei voi suorittaa ilman henkilön yksilöintiä koskevia tietoja ja rekisteröityjen suostumusta ei tietojen suuren määrän, tietojen iän tai muun syyn vuoksi ole mahdollista hankkia.
 • Henkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä.
 • Henkilörekisteriä käytetään ja siitä luovutetaan henkilötietoja vain tieteellistä tutkimusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.
 • Henkilörekisteri hävitetään tai siirretään arkistoitavaksi tai sen tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyssä muodostuu henkilörekisteri, josta rekisterinpitäjän on laadittava rekisteriseloste.

Rekisteritutkimuksen tukikeskus ReTki pyrkii edistämään kansallisten rekisterien tutkimuskäyttöä.​​​​