Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuslupa haetaan sähköisesti Tutkijan työpöytä -järjestelmässä​. Tutkimusluvasta tehdään kirjallinen viranhaltijapäätös. Tutkimuksen voi aloittaa vasta, kun sille on myönnetty tutkimuslupa. Tieteellinen tutkimus perustuu tutkimussuunnitelmaan, noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja tuottaa tuloksia, jotka on tarkoitettu julkaistaviksi. 
 
HUS:ssa tehtävä tutkimus
 
HUS valvoo kliinisiä tutkimuksia, jonka kohteena ovat HUS:n potilaat tai koehenkilöt tai heistä peräisin olevat kudokset tai näytteet. Tutkimukset, joissa hyödynnetään HUS:n henkilökuntaa, tiloja, laitteita, potilas- tai hallintoasiakirjoja, tietojärjestelmiä, rekistereitä tai jota rahoitetaan HUS:n saamalla tutkimusrahoituksella, kuuluvat HUS:n omistukseen. HUS:n nimissä tapahtuvaa tutkimustoimintaa ei voida siirtää HUS:n ulkopuolelle.
 
Tutkijalla on oltava HUS:n palvelussuhde
 
HUS voi myöntää tutkimusluvan lääketieteelliseen tutkimukseen ainoastaan tutkijalle, jolla on HUS:n palvelussuhde. Eettinen toimikunta tarkistaa tutkijan ammatillisen ja tieteellisen pätevyyden. Tutkijan on ilmoitettava tutkimusluvan myöntäjälle (eli HUS:lle) tutkimuksen suorittamiseen osallistuva henkilökunta sekä mahdolliset muutokset henkilökunnassa tutkimuksen kuluessa.

Tutkimusluvan hakemista varten on esitettävä aina:
 
 
Tutkimusluvan hakemista varten tutkimustoiminta luokitellaan seuraavasti:
 
​Ihminen tutkimuksen kohteena
Asiakirja tai rekisteri tutkimuksen kohteena​
Kudos tai ihmisperäinen näyte tutkimuksen kohteena​
Muu tieteellinen tutkimus (kuten laite- tai koe-eläintutkimus)​
 

Yksittäinen tutkimus voi kohdistua yhteen tai useampaan näistä neljästä luokasta. Mikäli tutkimuksessa on mukana osa, jonka kohteena on ihminen, tutkimusta käsitellään ensisijaisesti ihmiseen kohdistuvana tutkimuksena. Tutkimustoiminnan valvontaa ja tilastointia varten HUS:ssa pidetään tutkimusrekisteriä.

Opinnäytetyön tutkimusluvan hakeminen
 
Opinnäytetyön tutkimuslupa haetaan sähköisesti Tutkijan työpöytä -järjestelmässä​, ja lähetetään tutkimuksen yhteyshenkilölle siihen tulosyksikköön, josta tutkimusaineisto kerätään.
 
Ennen hakemuksen lähettämistä opinnäytetyön tekijän tulee olla yhteydessä siihen tulosyksikköön, josta aineisto kerätään. Hakemukseen tarvitaan tutkimuksen vastuuhenkilö tulosyksiköstä.​
 
Opinnäytetyö voi olla
 
  • ammattikorkeakoulun lopputyö,
  • yliopiston pro gradu -tutkielma tai
  • lääketieteen kandidaatin syventäviin opintoihin liittyvä työ. 

 

​​​Kattava esitys tutkimuslupamenettelystä HUS:ssa​
tutkijan tyopoyta.jpg