Lausuntohakemus eettiselle toimikunnalle

Eettisten toimikuntien ennakkoarvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti tutkimuksen hyötyjen ja haittojen suhteeseen sekä tutkittavana olevien turvallisuuteen sekä mahdolliseen haavoittuvuuteen. Tutkimuksesta saatava hyöty on oltava sen aiheuttamia haittoja suurempi ja sen tulee edistää ihmisen terveyttä.
 
Lisäksi eettisen arvioinnin kohteena ovat mm. tutkittavien rekrytointimenetelmät sekä tutkimuksen resurssien ja vakuutusten riittävyys. Kyetäkseen arvioimaan tutkimuksen eettisyyden, toimikunnan tulee saada tutkijalta riittävä selvitys tutkimuksesta sekä siitä, että tutkimuksen teossa on otettu huomioon kaikki tutkimusta koskeva lainsäädäntö.
 
HUSin eettisten toimikuntien lausunto haetaan sähköisesti Tutkijan työpöytä -järjestelmässä. Kirjaudu Tutkijan työpöydälle osoitteessa https://tutkija.hus.fi, ja täytä siellä sähköinen hakemuslomake. Liitä hakemukseen mukaan kaikki pyydetyt liitteet ja selvitykset pdf-muodossa. HUSin eettiset toimikunnat eivät vastaanota mitään hakemuksiin liittyviä asiakirjoja sähköpostitse tai kirjepostitse!
 
Huomioitavaa:
 

Selvitys tutkimuslain alaisesta tutkimuksesta

Liitä lausuntopyyntöön selvitys siitä, miksi tutkimus on tutkimuslain alainen tai miksi se halutaan käsiteltäväksi HUSin eettisiin toimikuntiin, vaikka se ei ole tutkimuslain alainen.
 

Hyvä tieteellinen käytäntö

Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsen itse.
 
 

Hyvä kliininen tutkimustapa

Hyvä (lääkkeiden) kliininen tutkimustapa (good clinical practice) on ihmisillä tehtävien tutkimusten suunnittelua, toteuttamista, kirjausta ja raportointia koskeva kansainvälinen eettinen ja tieteellinen laatunormi. Tätä normia noudattamalla tutkija voi yleisellä tasolla varmistua siitä, että tutkimushenkilöiden oikeudet, turvallisuus ja hyvinvointi turvataan Helsingin julistukseen perustuvien periaatteiden mukaisesti ja että kliinisten tutkimusten tuloksen ovat luotettavia.
 
 
Seuraavalla sivulla on luettelo asiakirjoista ja selvityksistä, jotka tutkijan tulee toimittaa eettisen toimikunnan lausuntoa varten:
 
 

 HUOMIO!

 
Toimikuntakokouksissa on 3 viikon joulutauko, ja tästä syystä lausuntojen saamiseen saattaa mennä tavallista enemmän aikaa. 

Vuoden viimeinen toimikuntakokous on 18.12., ja seuraava 15.1.2020.