Tutkittavien ja tutkijan vakuutusturva

Tutkimus edellyttää voimassa olevaa potilasvakuutusta. Kliininen lääketutkimus edellyttää edellä mainitun lisäksi voimassa olevaa lääkevahinkovakuutusta.

Potilasvakuutus

HUSilla on potilasvakuutus, joka kattaa potilasvahinkolain mukaisten vahinkojen korvaamisen potilaan hoidossa ja tutkimuksessa. Potilasvakuutus kattaa hoitovahingon, infektiovahingon, hoidon tapaturman, laitevahingon, hoitohuoneiston vahingon, lääkkeen toimittamisvahingon ja ns. kohtuuttoman vahingon (tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä korvattava edellyttäen, että siitä on seurannut pysyvä vaikea sairaus tai vamma taikka kuolema ja seurausta voidaan pitää kohtuuttomana). Potilasvakuutuksesta ei korvata tapaturmavahinkoa, joka ei välittömästi liity hoito- tai tutkimustoimenpiteeseen. Vaikka vahinko ei olisikaan potilasvahinkolain mukaisesti tapaturmana korvattava, se voi olla korvattava muutoin HUSin toiminnanvastuun ja vastuuvakuutusten perusteella.

Potilasvakuutuksesta ei korvata lääkkeen aiheuttamaa vahinkoa, lukuun ottamatta edellä mainittua lääkkeen toimittamisvahinkoa (lain tai asetusten vastaisesti toimiminen). Lääkevahingot korvataan lääkevahinkovakuutuksesta.

Jos epäilet potilasvahinkoa, tästä on tehtävä potilasvakuutuskeskukselle vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoituksen tekee pääsääntöisesti potilas itse. Potilasasiamiehet sekä HUSin henkilökunta avustavat tarvittaessa. Vahinkoilmoituslomake sekä lisätietoja potilasvahinkoilmoitusprosessista löytyy potilasvakuutuskeskuksen sivuilta. HUSin henkilökunnalle lisätietoja potilasvakuutuksesta ja sen kattavuudesta löytyy myös intrasta.

Lääkevahinkovakuutus

Lääketutkimus edellyttää lääkevahinkovakuutusta, joka HUSilla on voimassa lääkevahinkokorvausosuuskunnan ja kuntaliiton kautta. Kliinisen lääketutkimuksen toimeksiantajan on huolehdittava, että hänen ja tutkijan vastuun kattamiseksi on voimassa vakuutus tai muu asianmukainen vakuus (laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 b §). Jos HUS on tutkimuksen toimeksiantajataho tai jos HUS tekee itse tutkimuksen, HUSin lääkevahinkovakuutus kattaa tutkimuksen. Vakuutuksesta korvataan henkilövahinko, joka on aiheutunut lääkkeen käytöstä lääkkeenä tai tutkimuslääkkeenä.

Korvattava lääkevahinko on ruumiillinen sairaus tai vamma tai psyykkinen sairaus, jonka potilaan tai tutkittavan nauttima lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Mikäli lääkevahinko tulee korvattavaksi, vahingonkärsineelle voidaan maksaa muun muassa lääkevahingon hoitamisesta aiheutuneita kuluja, korvausta tilapäisestä ja pysyvästä haitasta, korvausta tilapäisestä ja pysyvästä ansionmenetyksestä sekä kuolemantapauksessa hautauskuluja ja korvausta elatuksen menetyksestä.

Lääkevahingon sattuessa, vahingonkärsineen tulee tehdä korvaushakemus Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle. Vahinkoilmoituslomake ja lisätietoja lääkevahinkovakuutuksesta löytyy yhtiön nettisivuilta. HUSin henkilöstön on lisäksi tehtävä molemmissa aina potilashoitoon liittyvissä vahingoissa sekä läheltä piti -tapauksissa ilmoitus HaiPro-järjestelmään.

HUSin henkilökunnalle löytyy vakuutuksiin liittyviä lomakkeita ja lisätietoja vakuutuksista intrasta.