Tutkimuksen hankinnat

HUSin sekä sen tytär- ja konserniyhtiöiden kaikki hankinnat on pääsääntöisesti aina kilpailutettava hankinnan arvosta ja rahoitusmuodosta riippumatta, myös silloin kuin hankintalakia ei tarvitse noudattaa. Vain erityisistä hankintalaissa (ja hankintalain kynnysarvot alittavien hankintojen eli niin sanottujen pienhankintojen osalta HUSin hankintojen pysyväisohjeessa) mainituista syistä voidaan hankinta tehdä ilman tarjouskilpailua suorana hankintana.

Hankintalakia ei sovelleta hankintalain liitteessä A tarkoitettuihin tutkimus- ja kehittämispalveluja koskeviin hankintoihin, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. Koska nämä lain poikkeukset tulkitaan suppeasti ja koska niihin liittyvät laissa tarkemmin määritellyt edellytykset, tulee mahdollisten poikkeusten osalta aina konsultoida HUSin lakimiehiä.

Katso HUSin pysyväisohje 10/2017.

Ennen hankinnan kilpailuttamista

HUSilla on voimassa jo suuri määrä erilaisia kilpailutettuja sopimuksia, mutta niiden hallinta on vielä hajautettu eri tahoille. Tästä johtuen on haastavaa tietää, minkälaisia sopimuksia HUSilla on voimassa. Kannattaa aina ensin kysyä, onko kyseiseen haluttuun palveluun jo olemassa olevaa kilpailutettua sopimusta voimassa, jota voitaisiin heti hyödyntää. Silloin ei tarvitse avata uutta, jopa kuukausia kestävää tarjouspyyntökilpailua. Tiedustelut: logistiikka.hankinta@hus.fi

Sopimuksista pyritään kertomaan myös intranetissä, joskin listaus  ei vielä ole kaiken kattavaa: https://hussote.sharepoint.com/sites/12050/Sivut/Sopimusvalikoima.aspx​