Tutkimuksen hankinnat

Uusi laki julkisista hankinnoista on tullut voimaan 1.1.2017. Laki ja sen menettelysäännökset koskevat koko HUS-konsernia, myös tutkimustoimintaa.

HUS-kuntayhtymän sekä HUS:n tytär- ja konserniyhtiöiden kaikki hankinnat on pääsääntöisesti aina kilpailutettava hankinnan arvosta ja rahoitusmuodosta riippumatta, myös silloin kuin hankintalakia ei tarvitse noudattaa. Vain erityisistä hankintalaissa (ja hankintalain kynnysarvot alittavien hankintojen eli ns. pienhankintojen osalta HUS:n hankintojen pysyväisohjeessa) mainituista syistä - voidaan hankinta tehdä ilman tarjouskilpailua suorana hankintana.

Hankintalakia ei sovelleta hankintalain liitteessä A tarkoitettuihin tutkimus- ja kehittämispalveluja koskeviin hankintoihin, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. Koska nämä lain poikkeukset tulkitaan suppeasti ja koska niihin liittyvät laissa tarkemmin määritellyt edellytykset, tulee mahdollisten poikkeusten osalta aina konsultoida HUS:n lakimiehiä.

Katso HUS:n hankintaohje ja pysyväisohje 10/2017.