Tietosuoja (Henkilötietojen ja potilastietojen käsittely) 

Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa

- Pääsääntöisesti henkilötietoja ja henkilötunnusta saa käsitellä ainoastaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. 

- Henkilötietojen käsittely HUSin tutkimusluvalla: Tieteellistä tutkimusta varten (vain tietty käyttötarkoitus) henkilötietoja ja henkilötunnusta saa kuitenkin käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on välttämätöntä ja jos: 

- tutkimusta ei voi suorittaa ilman henkilön yksilöintiä koskevia tietoja ja rekisteröityjen suostumusta ei tietojen suuren määrän, tietojen iän tai muun sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista hankkia;

- henkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä; 

- henkilörekisteriä käytetään ja siitä luovutetaan henkilötietoja vain tieteellistä tutkimusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille; sekä

- henkilörekisteri hävitetään tai siirretään arkistoitavaksi tai sen tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi. 

Henkilörekisteri
 

- Henkilötietojen käsittelyssä muodostuu henkilörekisteri, josta rekisterinpitäjä on laadittava rekisteriseloste. 

- Tutkijalähtöisissä tutkimuksissa rekisterinpitäjä on pääsääntöisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaala, PL 100, 00029 HUS, ei tutkija itse.

- Rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. 

- Henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisteripitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on hävitettävä.

Salassa pidettäviä asiakirjoja

- Viranomaisen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, ellei niitä ole säädetty salassa pidettäviksi. Julkisuuslain 24 §:ssä on lueteltu salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. Salassa pitoa koskevia määräyksiä on myös monissa muissa säädöksissä.  

- Lisäksi valtion viranomaisten on 1) määriteltävä suojaustaso tai 2) turvallisuusluokiteltava osa asiakirjoistansa. Luokiteltavat asiakirjat on määritetty valtioneuvoston asetuksessa tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (1.7.2010/681). Mainittu vaatimus koskee siis valtion viranomaisia, mutta sitä on noudatettava tiettyjen asiakirjojen osalta myös HUSissa, koska HUS on mm. puolustusvoimien yhteistyökumppani sekä valtioneuvoston sairaala. Luokituksen tavoitteena helpottaa viranomaisten välistä salassa pidettävien tietojen käsittelyä silloin, kun HUS saa luokiteltuja asiakirjoja viranomaisilta tai HUS luovuttavaa muille viranomaisille salassa pidettäviä asiakirjoja, jotka on valtioneuvoston asetuksen mukaisesti luokiteltava. Katso Salassa pidettävien asiakirjojen luokittelu.  

 
Lisätietoa:
 
 
578x3.jpg
 
Tietosuoja (Henkilötietojen ja potilastietojen käsittely)