Korvaukset

HUS maksaa keksintökorvauksena 1000 euroa jokaisesta patenttihakemukseen johtavasta keksintöilmoituksesta, johon se on ottanut oikeuden. Korvaus on kertakaikkinen ja keksintökohtainen. Jos keksijöitä on useita, keksintökorvauksen määrä jaetaan keksijöiden nimeämien keksintöosuuksien mukaisessa suhteessa. Elleivät keksijät esitä osuuksiensa määrää, jaetaan korvaus tasan keksijöiden kesken.

Mikäli HUS tekee sopimuksen keksinnön kaupallistamisesta kaupallistamisyrityksen kanssa taikka luovutussopimuksen keksinnön muiden/muun omistajan kanssa taikka yrityksen kanssa, jakautuvat nettotuotot keksinnöstä taikka muusta korvauksesta seuraavasti:

1/2 työntekijä(t) ja
1/2 HUS

Jaettava summa on se summa, joka HUS:lle tulee nettotuottoina sen jälkeen, kun summasta on vähennetty mm. patentointikustannukset, kaupallistamiskumppanin mahdollisesti vaatima osuus keksinnön tuotoista taikka luovutuskorvauksesta. Nettotuloilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti patentoinnista ja kaupallistamisesta aiheutuneiden kustannusten vähentämisen jälkeen saatavia tuloja. Nettotuotoista taikka muusta korvauksesta saatava määrä usean keksijän kesken jaetaan kuten keksintökorvaus keksijöiden nimeämien osuuksien mukaisessa suhteessa (1/2 jaettuna osuuksien suhteessa) taikka ilmoituksen puuttuessa, tasan keksijöiden kesken.

 

 
 
 
Korvaukset