Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Speciallaboratorieundersökningar av allergi

Nyckelord:
 • allergi
 • hud- och allergisjukhuset

Vårt allergenlaboratorium vid Hud- och allergisjukhuset i Mejlans betjänar hela landet gällande diagnostik av sällsynta allergier och i utredningen av svåra allergireaktioner, dvs. anafylaxier.

Vårt allergenlaboratorium betjänar hela landet gällande diagnostik av sällsynta allergier och i utredningen av svåra allergireaktioner, dvs. anafylaxier. I fråga om sällsynta allergener tillhandahåller vi som enda i Finland anpassade immunospot- och mikrochipundersökningar samt bestämning av basofilaktiverings- och miljöallergener. Enheten upprätthåller det nationella. Laboratoriet har en landstäckande specialuppgift, dvs. att följa upp kvaliteten på allergenpreparaten i Finland. 

Mätning av allergenspecifika IgE i serumet

Mikrochip

Mikrochip är en kommersiell allergenkomponent-lgE-undersökning som tillämpas för att undersöka allergisk sensibilisering för mer än 100 enskilda allergenkomponenter samtidigt. Mikrochip är ett bra alternativ, om man inte kan eller vill göra hudtester, eller när traditionella allergitester inte ger säkerhet gällande allergener.
 
För mikrochipundersökningen behövs en av läkare utskriven remiss och ett serumprov av patienten. En klinikerallergolog och/eller en immunolog ger ett utlåtande som sänds till den remitterande läkaren.
 
Vanliga orsaker till att göra ett mikrochip:
 

 •  bedömning av risken för anafylaxi

 •  utredning av korsallergi

 •  undvikande diet eller upphävande av denna

 •  när hudtester inte kan användas

 •  omfattande sensibiliseringskartläggning ur en liten provmängd

 
Atopiskt eksem

I en mikrochipundersökning mäts IgE-medierad respons på allergiska reaktionstyper, vars koppling till atopiska eksemsymtom inte har kunnat påvisats med säkerhet. Tills vidare har man inte tillräcklig kännedom om i vilken utsträckning undersökningen kan tillämpas då det gäller atopiskt eksem, och atopiskt eksem är således inte en indikation som lämpar sig för beställning av en mikrochipundersökning.
 
Mikrochippets allergenkomponenter (öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats)

Immunospot

Immunospot är en s.k. in-house-undersökning där man ur patientens serum kan påvisa allergen-IgE-antikroppar mot nästan vilket som helst av patientens eller laboratoriets allergenprov. Allergenprovet kan vara livsmedel, djur, växter eller någon annan misstänkt substans. Immunospot kan också tillämpas i kontroversiella fall när exempelvis desensibilisering övervägs för patienten, men en precisering av insekten är problematisk i rutinundersökningar. Utöver antikroppar kan också allergenkällor preciseras genom immunospot, till exempel genom att jämföra allergeniciteten i hus- och arbetsdamm).
 
För en immunospotundersökning behövs en av läkare ifylld remiss, patientens serumprov och i allmänhet patientens eget allergenprov. På resultaten ger immunologen ett utlåtande som sänds till den remitterande läkaren.
 
Vanliga orsaker till att göra immunospot:
 

 •  patientens egna allergenprover

 •  utredning av sällsynt allergi

 •  utredning av allergenkällan (hus- och arbetsdamm)

 •  kontroversiellt fall 

Mätning av funktionell allergenrespons

Basofilaktivering

Basofilaktiveringstestet används i forskningen och är en mätning av allergisk respons i provrör. I undersökningen mäts av allergen orsakad degranulering av basofiler i ett helblodprov enligt flödesscytometrimetoden. Metoden lämpar sig för att påvisa IgE-medierad sensibilisering mot läkemedel, livsmedel och stekelgift.
 
Vanliga orsaker för att beställa ett basofilaktiveringstest:

 •  Pricktester är inte tillförlitliga i exempelvis fall av dermografismus

 •  diagnostik av serumets specifika IgE står inte till förfogande

 •  önskemål att undvika att patienten exponeras 

För basofilaktiveringstestet behövs ett färskt helblodprov samt allergenen som ska undersökas. Det är bra att kontrollera tillgången på allergenen av Allergenlaboratoriet innan undersökningen beställs. Patientens personliga allergener ska sändas med blodprovet. Testet ska utföras inom 24 h (läkemedelssubstanser) eller 48 h (livsmedel) efter provtagningen. Vi ber att enheten som beställer undersökningen kontaktar Allergenlaboratoriet vid bokning av provtagningstid samt sänder provet direkt till Allergenlaboratoriets adress för att säkerställa en snabb leverans av provet.

Detaljerade provhanteringsanvisningar finns i HUSLABs undersökningsanvisningar.(öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats)

Bestämning av miljöallergener

Miljöallergener

I en undersökning av miljöallergener kan man ta reda på själva allergipatogenen, dvs. slå fast specifika allergener i exempelvis hus- och arbetsdamm. Om en patient som har kvalsterallergi trots behandlingen får symtom kan specifika mängder kvalsterallergener mätas i patientens miljödamm. Genom bestämning av miljöallergener kan man också söka så kallade dolda allergener i livsmedel som inte borde innehålla den aktuella allergenen, till exempel mjölk i en mjölkfri produkt.
 
Utöver damm- och livsmedelsprover kan allergenbestämningsproverna också innefatta exempelvis andra miljöprover såsom olika medicinska och kosmetiska produkter samt konsumtionsvaror. Undersökningen planeras separat för vart och ett prov.
 
För undersökning av miljöallergener behövs en av läkare ifylld remiss och ett materialprov. Också företag kan beställa undersökningar. En immunolog ger ett utlåtande på resultaten.
 
Vanliga orsaker för att göra en undersökning av miljöallergener: 

 •  specifika bestämningar av allergener i hus-/arbetsdamm

 •  dolda allergener i livsmedel 

 •  allergener i konsumtionsvaror

Laboratoriets kvalitet

Grunderna för Allergenlaboratoriets kvalitetshantering är kundorientering, god professionell verksamhet och ledning, fortlöpande förbättring av verksamheten och forskningsutveckling samt kostnadsmedvetenhet. 

Vi betonar vikten av att alla medarbetare deltar i kvalitetsarbetet. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.