Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Kliniskfysiologiska undersökningar

Nyckelord:
  • allergi
  • hud- och allergisjukhuset

Astmatiska symtom som anknyter till allergisk sensibilisering utreds i lungfunktionstester som utförs på vår enhet för klinisk fysiologi vid Hud- och allergisjukhuset i Mejlans. 

Astmatiska symtom som anknyter till allergisk sensibilisering utreds i lungfunktionstester som utförs på vår enhet för klinisk fysiologi vid Hud- och allergisjukhuset i Mejlans. 

Undersökningssortimentet innefattar bland annat

  •  spirometrimätningar 
  •  mätning av bronkkonstriktionskänslighet 
  •  luftrörsexponeringstest med allergen 
  •  mätning av astmatisk inflammation i luftrören
  •  belastningstester 
  •  specialmetoder för att undersöka lungfunktionen hos barn

 
Enheten för klinisk fysiologi har i uppgift att utföra lungfunktionstester och andra klinisk-fysiologiska mätningar, som behövs för diagnostik och uppföljning av astma och i större utsträckning även andra lungsjukdomar.

För utredningen av astmatiska symtom behövs ofta utöver spirometriundersökningar också mätningar av bronkkonstriktionstendensen som kan utföras med hjälp av farmakologiska exponeringstester eller som fysiska belastningstester. Till allergisk astma i synnerhet anknyter ofta luftrörsinflammation, vars styrka lätt kan bedömas genom att bestämma kväveoxidhalten i utandningsluften. För utredning av arbetsrelaterad yrkesastma utförs uppföljning av lungfunktionen på distans och tester med exponering av luftrören med allergener.

Lungfunktionstester kan göras för patienter i alla åldrar. Som ett exempel på den landsomfattande specialkompetensen kan nämnas lungfunktionstester för spädbarn och små barn där ett långvarigt utvecklingsarbete har bedrivits. Enheten har också utmärkta färdigheter att undersöka astmasymtom hos idrottare.

Alla undersökningar görs enligt internationellt standardiserade metoder, och särskild uppmärksamhet fästs vid kvalitetssäkring. Varje år genomförs mer än 10 000 klinisk-fysiologiska undersökningar.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.