Prehospital akutvård

Prehospital akutvård ingår i specialområdet för anestesiologi och intensivvård och utgör en del av jourtjänsten inom hälsovården. Den prehospitala akutvården svarar för brådskande bedömning av patientens tillstånd och vid behov akutvård på platsen, till exempel hemma hos patienten, på arbetsplatsen eller vilket som helst offentligt utrymme. Den prehospitala akutvården omfattar vid behov även transport av patienten till sjukhus eller hälsostation.

Inom HNS-området omfattar den prehospitala akutvården också så kallad förstaresponsverksamhet, vilket innebär att en annan enhet (i allmänhet en räddningsenhet) vid behov kan tillkallas att hjälpa en plötsligt insjuknad eller skadad patient innan ambulansen anländer.

Akutsjukvården har inte hand om icke-brådskande förflyttningar av patienter mellan vårdanstalter eller hemtransporter.

Den nya hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att ansvaret för organiseringen av den prehospitala akutvården hör till sjukvårdsdistrikten. Planeringen av den prehospitala akutvården utgår från att den prehospitala akutvården ska vara jämlik och att de patienter som behöver prehospital akutvård ska nås inom den regionalt fastställda längsta väntetiden. Genom att tjänsten planeras väl möjliggörs smidig samverkan mellan nödcentralen, räddningsväsendet, polisen och övriga myndigheter och aktörer. Till den prehospitala akutvården hör också upprätthållande och utvecklande av beredskap för storolyckor.

Prehospital akutvård inom HNS-området

Inom HNS-området är administrationen av den prehospitala akutvården uppdelad på sju områden inom vilka verksamheten uppföljs och utvecklas. Inom varje område där tjänsten ordnas styrs verksamheten av en ansvarsläkare för den prehospitala akutvården som också ansvarar för verksamheten. Den prehospitala akutvården ordnas i samarbete med räddningsverket och privata sjuktransportföretag eller som sjukvårdsdistriktets egen verksamhet.

HNS har på grund av den stora befolkningsmängden i området två dejourerande läkarenheter inom den prehospitala akutvården. Den dejourerande läkarenheten inom den prehospitala akutvården i HUCS Helsingforsområde arbetar från centralräddningsstationen i Helsingfors. Inom de övriga områdena där tjänsten ordnas är det läkarhelikoptern på Helsingfors-Vanda flygplats som svarar för prehospital läkardejour dygnet runt.
De sju områdena och deras medlemskommuner där den prehospitala akutvården ordnas i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är

  • HUCS Helsingfors (Helsingfors)
  • HUCS Jorv (Esbo, Kyrkslätt och Grankulla)
  • HUCS Pejas (Vanda och Kervo)
  • Hyvinge (Hyvinge, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi och Tusby)
  • Lojo (Karislojo, Högfors, Lojo, Nummi-Pusula och Sjundeå)
  • Västra Nyland (Hangö, Ingå och Raseborg)
  • Borgå (Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo).