Neurokirurgi

pk_neurokirurgia2.jpgNeurokirurgi innebär operativ behandling av det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). De vanligaste sjukdomarna som behandlas neurokirurgiskt är:

  • tumörer i skallen,
  • skador på hjärnan,
  • sjukdomar i blodkärlen i hjärnan,
  • tumörer och inklämningar i ryggmärgskanalen,
  • vattenskalle (hydrocefalus),
  • likvorläckage,
  • svåra smärttillstånd,
  • rörelsestörningar och
  • epilepsi.

 
Krävande neurokirurgi utförs endast vid universitetssjukhusen, som har möjlighet till intensivvård av hög kvalitet och även möjlighet att samarbeta med andra medicinska specialiteter (t.ex. neuroanestesiologi, neuroradiologi, neuropatologi, neurologi, barnneurologi, klinisk neurofysiologi, neurootologi och neurooftalmologi).

Prognosen för neurokirurgisk behandling beror på sjukdomen och dess svårighetsgrad. Neurokirurgin hör till de medicinska områden som är i stark utveckling. Nya vårdmetoder ger allt bättre resultat. Stora utvecklingssteg inom neurokirurgin har under de senaste decennierna varit införandet av mikrokirurgi, den enorma utvecklingen inom bilddiagnostiken och intensivvårdens högre kvalitet och ökade kvantitet.

HUCS Neurokirurgiska klinik svarar för all neurokirurgi inom HNS-området

Neurokirurgin inom HNS-området har koncentrerats till HUCS Neurokirurgiska klinik vid Tölö sjukhus. Kliniken, som inledde sin verksamhet på 1930-talet, är den äldsta neurokirurgiska enheten i Finland. I dag utförs neurokirurgi vid samtliga universitetssjukhus. HUCS Neuroki-rurgiska klinik har bibehållit sin ställning som den största enheten i Finland.

Vid HUCS Neurokirurgiska klinik vårdas alla neurokirurgiska patienter inom HNS-området samt inom Kymmenedalens och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Bypassoperationerna av hjärnartärer har koncentrerats till kliniken och omfattar patienter från hela landet. Till kliniken skickas dessutom patienter med svåra tumörer i skallbasen och missbildade blodådror i hjär-nan med remiss från övriga delar av Finland och även från utlandet.

Epilepsikirurgin i hela landet har koncentrerats till HUCS och Kuopio universitetssjukhus. HUCS Neurokirurgiska klinik har stark kompetens inom neurokirurgi för barn, och den enda neurokirurgiska jouren för barn som fungerar dygnet runt finns i Helsingfors.