Handbok för patienter som insjuknat i muncancer

Med muncancer avses cancer i mun, läpp och tunga och samt i slemhinnorna på andra områden i munnen. Totalt 90 procent av alla muncancerfall utgörs av skivepitelcancer i slemhinnorna. Andra maligna tumörer i munnens område är cancer i de små salivkörtlarna, melanom, sarkom i mjuka och hårda vävnader, lymfom, leukemi och metastaser av tumörer i andra områden i kroppen.

En malign tumör såsom muncancer är en onormal vävnad som växter starkare och snabbare än den omgivande vävnaden. Organismens normala regleringsmekanismer kan inte styra dess tillväxt. Typiskt för tumörvävnader är att de tränger in i anslutande vävnader. Dessutom kan tumören skicka metastaser över lymfvävnaderna till andra organ.

Muncancer är oftast cancer inne i munnen. Vanligast är cancer i tungan. En dryg tredjedel av alla fall av cancer i munnen är läppcancer. Cirka 600 personer insjuknar årligen i muncancer i Finland.