Rehabilitering och uppföljning

 
Efter en cancerbehandling utreds behovet av ytterligare åtgärder, till exempel:
 
  • behovet av en korrigerande operation
  •  tandimplantat
  •  protetisk behandling
  •  underhållsbehandling av tänder
  •  näring
  •  fysio- och talterapeutiska åtgärder
  •  tjänster som erbjuds av en smärtklinik eller psykolog
  • olika möjligheter som socialväsendet har att erbjuda för förbättring och underhåll av funktionsförmågan.
 
Patientens och de anhörigas önskemål är viktiga när man gör upp en rehabiliteringsplan.
 
Hals- och muncancerföreningen fungerar som stöd för cancersjuka och deras anhöriga, ordnar kurser i ADL-träning (aktiviteter i det dagliga livet) och stödpersons- och semesterverksamhet. Även Folkpensionsanstalten ordnar årligen kurser i ADL-träning för muncancerpatienter.
 
Uppföljning
 
Rehabilitering och uppföljning bildar en välfungerande helhet. Kontrollbesök passas in med tre månaders intervaller under det första och det andra året, med fyra månaders intervaller under det tredje året och med sex månaders intervaller under det fjärde till det femte året. Till uppföljningen hör röntgenundersökningar.