Vetenskaplig forskning

​Forskning inom kardiologi bedrivs av en del av klinikens kardiologer vid sidan av det kliniska arbetet. Det finns inga forskartjänster, men forskarna kan bedriva forskning på heltid under perioder på högst några månader med separat finansiering som de själva sökt. En del av pro-jektledarna är heltidsanställda på annat håll än vid kardiologiska kliniken. Forskardrivna pro-jekt finansieras genom beviljade konkurrensutsatta forskningsstipendier. Läkemedels- och produktprövningar finansieras av berörda bolag. Assisterande personal, såsom forskningsskötare, anställs med extern finansiering. Inom ramen för projekten genomförs medicine studerandenas projekt i fördjupade studier och avhandlingar. Forskningen bedrivs i samarbete med andra högkvalitativa forskningssamfund och -institutioner. Vid kardiologiska kliniken kan man även avlägga lärdomsprov i vårdarbete.

Det vetenskapliga forskningsarbete som bedrivs inom HUS och dess inverkan på patientvår-den utreddes 2012 i en utvärderingsrapport av HUS före detta cheföverläkare, professor Pekka Karma. I rapporten konstaterades att HNS vetenskapliga forskningsverksamhet nästan uteslutande är koncentrerad till HUS. Enligt rapporten, som grundar sig på dokument- och statistikmaterial och omfattande enkäter till forskare och ansvariga för sjukvården, har HUS forskning en stor inverkan på nivån på patientvården. Mer än 85 procent av HUS forsknings-grupper har producerat ny information som har påverkat vårdpraxisen i hela sjukvårdsdistriktet och ofta till och med utanför.

Enligt Professor Karma är forskningsresultaten till nytta för patientarbetet både genom forsk-ningsobservationer och -uppfinningar och genom den expertis som forskningen ger. Resultaten har även i stor utsträckning påverkat den riksomfattande och internationella vårdpraxisen. Av de arbetsgrupper som utarbetar evidensbaserade rekommendationer för god medicinsk praxis hade 94,1 procent HUS forskare som medlemmar, medan cirka en tredjedel av grupperna hade en ordförande från HNS. Så gott som alla God medicinsk praxis-rekommendationer byggde även på forskningsrön som tagits fram inom HUS. Nästan 80 pro-cent av de arbetsgrupper som utarbetar rekommendationer för införande av metoder inom hälso- och sjukvården (HALO) bestod av specialister från HUS. Cirka 60 procent av de forskare vid HUS som svarade på enkäten uppgav att internationella läro- eller handböcker innehåller hänvisningar till deras forskningsresultat.

Den forskning som bedrivs inom HUS har enligt internationella bedömningar varit mycket framgångsrik, eftersom det forskningssamfund som bildas av HUS och Helsingfors universitets medicinska fakultet har bedömts höra till de fem bästa europeiska forskningssamfunden som bedriver medicinsk forskning. Ovanstående utredning visar att patienterna vid HUS sjukhus har haft mer nytta än väntat av denna forskning i form av nya typer av behandlingar.