Hjärtrytmrubbningar

​Takykardianfall

 

Hjärtats extra retledningsbanor orsakar hjärtklappning med mycket snabb och regelbunden puls. Anfallen börjar i barndomen eller i tidig vuxenålder. Avvikelser i retledningsbanorna förknippas nästan aldrig med hjärtsjukdom. En del kan uppvisa förändringar i den elektriska retledningen i en EKG-undersökning under normal rytm. Längden på anfallen med hjärtklappning kan variera från några sekunder till flera timmar. Långa anfall kan kräva att de stoppas med läkemedel. Skadliga anfall som upprepas ofta kan förhindras med kontinuerlig medicinering. Takykardi som orsakas av retledningsbanorna kan ofta botas med kateterbehandling. Ingreppet beskrivs nedan.
Takykardianfallen kan också börja från hjärtats förmak eller kammare. De sistnämnda förekommer ofta hos personer med någon form av hjärtsjukdom, såsom en tidigare hjärtinfarkt. Dessa förekommer sällan utan hjärtsjukdom. Takykardi som börjar från en kammare kan orsaka medvetslöshet och dödsrisk. Takykardi kan förhindras med kontinuerlig medicinering, och anfallen kan stoppas med en implanterbar defibrillator.
 

Förmaksflimmer


Förmaksflimmer är en rytmrubbning som vanligen varar i flera timmar eller dygn. Då blir kamrarnas rytm och slagfrekvens och därigenom pulsen oregelbunden. Pulsen är ofta snabb, men kan också ligga på normal nivå. Förmaksflimmer kan förvärra hjärtsvikt. Förmaksflimmer bildar koagel i förmaksväggarna som kan täppa till blodkärl och orsaka stroke. Förmaksflimmer förekommer utan hjärtsjukdom från tidig medelålder och blir vanligare i ålderdomen. Äldre patienter med förmaksflimmer har ofta en blodtryckssjukdom, diabetes och hjärtsjukdom. Förmaksflimmer förekommer som anfall som kan sluta av sig själva eller bli långvariga, och förmaksflimret kan bli en permanent rytm.

Man kan försöka förhindra anfallen med läkemedel som sänker pulsen vid förmaksflimmer. Förmaksflimmer kan botas med kateterbehandling. Hos en del patienter underlättar en pacemaker behandlingen av förmaksflimmer. En viktig del av behandlingen är att med hjälp av läkemedel förhindra koagel i förmaken och de tromboser som de orsakar.
 

Extra hjärtslag


Prematurslag i hjärtat är vanliga, men orsakar sällan någon betydande skada. Det är dock viktigt att utreda orsaken till extraslagen. För en del patienter kan det ligga en hjärtsjukdom bakom extraslagen, och en del av patienterna kan löpa risk för svåra rytmrubbningar. Grunden för behandling av extraslag är ofta att minska de besvärliga känningar som de orsakar. Om extraslagen är mycket frekventa kan de försämra blodcirkulationen och hjärtats funktion, och då är behandling nödvändig. I sällsynta fall avlägsnas extraslagen med hjälp av kateterbehandling.

Ärftliga arytmisjukdomar


Ärftliga arytmisjukdomar orsakar ofta farliga arytmianfall. Hjärtats hälsa är i övrigt normal eller så kan tillståndet förknippas med avvikelser i hjärtmuskeln. De ärftliga arytmisjukdomarna kan yttra sig i rytmrubbningar, medvetslöshetsanfall, hjärtstopp eller plötslig död. Den vanligaste är långt QT-syndrom. Sjukdomsdiagnosen och sjukdomens art avgör valet av behandling. Efter att sjukdomen har konstaterats är det praxis att man söker efter arytmisjukdom i den närmaste släkten. En del av dem som ärvt sjukdomen har inga symtom och en del kan ha haft symtom som inte har utretts. Det är viktigt att konstatera att en person är sjukdomsbärare med tanke på skyddsåtgärder.
 

För långsam puls


Pulsen är för långsam om blodcirkulationen blir nedsatt på grund av den. Långsamheten kan antingen vara kontinuerlig eller förhindra att pulsen ökar vid belastning eller orsaka plötsliga och långa pauser mellan hjärtslagen. Symtomen kan vara kraftlöshet, svindel och anfall av medvetslöshet. Sinusknutan, som är impulsgivare, kan vara skadad, och å andra sidan kan impulsens passage i retledningsbanan mellan förmaken och kamrarna vara försvagad eller helt stoppad. Orsaken till avvikelserna är ofta en hjärtsjukdom vars orsak utreds och behandlas i den mån det är möjligt. Problem med långsam puls är vanligt hos äldre människor. Om tillståndet så kräver sätter man in en pacemaker som förebygger långsam puls och ökar pulsen vid belastning.
 

Medvetslöshetsanfall


För långsam puls och å andra sidan en mycket snabb rytmrubbning kan orsaka ett medvetslöshetsanfall som beror på hjärtrytmen. För att avgöra hur anfallet ska behandlas ska orsaken till detta utredas. Vid bedömning av betydelsen av pulsnivån tar man hänsyn till att medvetslöshetsanfallet också kan bero på lågt blodtryck och, särskilt hos friska personer, på naturlig svimningsreflex.