Första hjälpen vid förgiftning

 1. Flytta patienten från faran och sluta exponeringen.

 2. Om patienten har kraftiga symptom (t.ex. andningssvårigheter, kramper, medvetslöshet) ring nödnumret 112.

 3. Försök reda ut vilket ämne är i fråga. Försök reda ut dosen.

 4. Ring vid behov Giftinformationscentralen för bedömning av risken

   • Via munnen: Töm och skölj munnen, framkalla inte kräkning

   • På hudet/i ögat: Skölj med vatten

   • Inandats: Flytta patienten i frisk luft
​