Förtäring

  • Töm (t.ex. växtdelar, mediciner) och skölj munnen.

  • Obs! FRAMKALLA INTE KRÄKNING.

  • Kontrollera förgiftningsrisken och möjliga åtgärder från ämneslistan eller ring Giftinformationscentralen.

  • Ge medicinskt kol enligt anvisning.

  • OBS! Vid förtäring av petroleumprodukter eller frätande ämnen bör kräkning aldrig framkallas (det kan förvärra symptomen) och medicinskt kol bör inte heller ges.