Information till tillverkare och importörer

För att kunna bedöma risken för förgiftning och för att kunna ge korrekta första hjälpen-anvisningar behöver Giftinformationscentralen följande uppgifter om produkten:

·         produktens hälsofarliga ingredienser
·         produktens fysikalisk-kemiska egenskaper (pH, form – fast/flytande, färg, lukt)
All produktinformation och alla säkerhetsdatablad skall skickas till Säkerhets- och kemikalieverket TUKES. TUKES är den instans i Finland som är officiellt utsedd att ta emot säkerhetsdatablad (CLP, artikel 45).
Giftinformationscentralen har inte en egen databas för säkerhetsdatablad. Vi använder oss istället av den databas, som TUKES upprätthåller.
Mer information om kemikalieanmälan till TUKES
https://tukes.fi/sv/kemikalier/anmalan-om-kemikalieuppgifter​
 
Giftinformationscentralens kontaktuppgifter:
Tel. +358-9-471 977