BCG-vaccination för nyfödda

​Inom ramen för Finlands nationella vaccinationsprogram är BCG-vaccinet gratis till sådana för de barn under 7 år som har en förhöjd risk för att smittas av tuberkulos. För mer information om riskgrupper och vacciner, se webbsidan för Institutet för hälsa och välfärd.

Nyfödda på HUS sjukhus får vaccinet då resultatet av SCID-screeningen är klart. Screening för SCID har lagts till i Screeningblodprov för nyfödda. SCID är en ärftlig sjukdom där kroppens försvarssystem inte fungerar. Som en följd av defekten har barnet ett försämrat immunförsvar mot infektioner. På grund av immunbristen bör levande, försvagade vacciner (BCG, rota, MPR, vattkoppor) inte ges till dessa barn. Därför ges BCG-vaccinet endast när det är fastställt att barnet inte har SCID.

Till barn som tillhör riskgruppen och är födda på HUS sjukhus ges BCG-vaccinet vid ett särskilt besök. Resultatet av screeningen är färdigt efter ungefär två veckor, och om det inte indikerar SCID ges vaccinet efter det.

BCG-vaccination för nyfödda som tillhör riskgrupperna ges:

BB-avdelningen bokar tid för vaccinationen före utskrivning från avdelningen. Om barnet tillhör en riskgrupp men inte har tilldelats en vaccinationstid, kontakta de ovannämnda mottagningarna. Ni kan också kontakta BB-avdelningen: