Epilepsimediciner

Valproat

Valproat är ett epilepsiläkemedel som också används vid bipolär sjukdom för att utjämna humörsvängningar. Valproat ökar risken för fosterskador. Risken är större om två eller flera epilepsiläkemedel används samtidigt eller om valproatdosen är hög. Valproat kan orsaka många olika former av missbildningar. Typiska skador är störningar i stängningen av neuralröret, hjärtfel och strukturella avvikelser i njurar och urinvägar. Exponering för valproat under fosterstadiet ökar också risken för försenad utveckling. Användning av valproat under graviditet ska i första hand begränsas till behandling av epilepsipatienter för vilka det inte finns någon annan effektiv medicinering.
 
Det är viktigt att epilepsi hos mamman behandlas omsorgsfullt under graviditeten eftersom epilepsi-anfall kan utsätta fostret för trauma och syrebrist. Man bör redan i planeringsskedet av en graviditet utreda huruvida valproat eventuellt ska ersättas med ett annat läkemedel.
 
Om det finns klara grunder för användning av valproat, ska dosen vara den lägsta möjliga som är tillräcklig för att behandla mamman. Dosen ska i mån av möjlighet delas upp i flera dygndoser. Alternativt ska man använda en sådan form av läkemedlet där läkemedlet frigörs långsamt. En mamma som exponerats under den tidiga graviditeten ska undergå en noggrann strukturell ultraljudsundersökning ungefär vid graviditetsvecka 18.  Det är bra att komma ihåg att även om valproat ökar risken, har en mamma som har epilepsi och använder valproat i regel ändå en över 90-procentig chans att få ett friskt barn.
 
Folsyretillskott genom multivitaminpreparat rekommenderas alla kvinnor och alla kvinnor som använder epilepsiläkemedel. Folsyretillskott ska användas från och med planeringsskedet av graviditeten och genom hela den första tremånadersperioden.
 
 

Karbamazepin

Karbamazepin är ett epilepsiläkemedel som också används vid bipolär sjukdom. Karbamazepin ökar i någon mån risken för fosterskador om det används under den tidiga graviditeten. Enligt tillgängliga kunskaper är risken emellertid liten.
 
Det är viktigt att epilepsi hos mamman behandlas omsorgsfullt under graviditeten eftersom epilepsianfall kan utsätta fostret för trauma och syrebrist.
Om det finns klara grunder för användning av karbamazepin, ska dosen vara den lägsta möjliga som räcker för att behandla mamman. Dosen ska i mån av möjlighet delas upp i flera dygndoser. Alternativt ska man använda en sådan form av läkemedlet där läkemedlet frigörs långsamt. En mamma som exponerats under tidig graviditet ska undergå en noggrann strukturell ultraljudsundersökning ungefär vid graviditetsvecka 18. Det är bra att komma ihåg att även om karbamazepin ökar risken för missbildningar, har en mamma som har epilepsi och använder karbamazepin i regel en över 90-procentig chans att få ett friskt barn.
 
Det kan också bli aktuellt att använda karbamazepin i några fall vid behandling av bipolär sjukdom under graviditet, om andra läkemedel inte visat sig vara effektiva. I andra fall ska karbamazepin inte användas under graviditeten.
 
Folsyretillskott genom multivitaminpreparat rekommenderas alla kvinnor och alla kvinnor som an-vänder epilepsiläkemedel. Folsyretillskott ska användas från och med planeringsskedet av graviditeten och genom hela den första tremånadersperioden.
 
 

Fenytoin

Fenytoin är ett epilepsiläkemedel som i någon mån ökar risken för fosterskador vid användning under den tidiga graviditeten. Enligt tillgängliga kunskaper är risken emellertid liten. De utvecklingsstörningar som fenytoin orsakar är lätt avvikande ansiktsdrag, hypoplasi av fingrarnas ytterfalanger och läpp-gomspalt.
 
Det är viktigt att epilepsi hos mamman behandlas omsorgsfullt under graviditeten eftersom epilepsi-anfall kan utsätta fostret för trauma och syrebrist. Om det finns klara grunder för användning av fenytoin, ska dosen vara den minsta som räcker för att behandla mamman. Dosen ska i mån av möjlighet indelas i flera dygndoser. En mamma som exponerats under tidig graviditet ska undergå en noggrann strukturell ultraljudsundersökning ungefär vid graviditets-vecka 18–20. Det är bra att komma ihåg att även om fenytoin i någon mån ökar risken för missbildningar, har en mamma som har epilepsi och använder fenytoin i regeln en över 90-procentig chans att få ett friskt barn.
 
Folsyretillskott genom multivitaminpreparat rekommenderas alla kvinnor och alla kvinnor som an-vänder epilepsiläkemedel. Folsyretillskott ska användas från och med planeringsskedet av graviditeten och genom hela den första tremånadersperioden.