Internmedicin

Specialiteten internmedicin har delats upp i nio självständiga specialiteter:

 

Utöver dessa omfattar gruppen specialiteter inom internmedicin även lungsjukdomar, allergologi samt hud- och könssjukdomar.

Specialiteterna inom internmedicin svarar vid HUCS för undersökningen och vården av patienter i behov av specialsjukvård i jouren och på vårdavdelningarna och poliklinikerna.