Neurologiska symtom och sjukdomar under jourtid

Om patienten har akuta symtom som tyder på en allvarlig sjukdom, transporterar den prehospitala akutvården honom eller henne till rätt vårdplats med ambulans. Inom HNS-området utförs undersökningar och behandling av neurologiska symtom under jourtid vid Mejlans, Pejas, Jorvs, Hyvinge, Lojo, Borgå och Raseborgs sjukhus. Mejlans tornsjukhuset har en neurologisk jour, och vid behov flyttas patienten dit.

Allvarliga neurologiska nödsituationer då den prehospitala akutvården omedelbart transporterar patienten till den neurologiska jouren för bedömning:

- Cirkulationsstörningar i hjärnan, vars typiska symtom är akut ensidig förlamning, hängande mungipa och/eller talsvårigheter.

  • Om det handlar om en hotande hjärninfarkt, ges patienten intravenös trombolysbehandling, vars mål är att öppna det tilltäppta blodkärlet och förhindra bestående förstörelse av hjärnvävnad. I vissa fall försöker man avlägsna en trombos som täpper till ett blodkärl genom ett angiografiskt ingrepp i samarbete med en ingreppsradiolog.
  • Om det handlar om hjärnblödning utreds orsaken och väljs den bästa möjliga behandlingen. I de flesta fallen är en konservativ behandling den bästa vid hjärnblödning, och neurologen försöker genom olika behandlingar förhindra att blödningen tilltar. Endast i sällsynta fall kan neurokirurgen behöva göra en operation, om blödningen orsakar en livsfarlig komplikation trots att patientens återhämtningsprognos är god i övrigt.
  • Om det handlar om en blödning på grund av avvikande struktur eller en tumör i hjärnan eller i hjärnans blodkärl är det möjligt att patienten har nytta av operativ behandling. Man kommer överens med neurokirurgen om den fortsatta vården.


Långvariga epileptiska anfall, dvs. anfall där kramperna inte upphör av sig själv eller med hjälp av läkemedel som akutvårdaren ger. 

  • En anestesiläkare och neurolog behandlar patienten tillsammans. Tillräcklig andning och blodcirkulation säkerställs, patienten ges medicinering som förhindrar epileptiska urladdningar och en neurolog utreder orsaken till anfallet. Ibland kräver situationen långvarig vård i respirator på intensivvårdsavdelningen.

 
Akut medvetslöshet vars orsak är oklar kräver ofta att en neurolog, en anestesiläkare och en läkare i invärtesmedicin samarbetar i syfte att utreda orsaken och ge behandling.

Patienter kommer till neurologiska bedömningar under jourtid med remiss av sin egen läkare även i många andra situationer som kräver brådskande bedömning och behandling.