Behandlingar av infertilitet

Till enheterna för kvinnosjukdomar kommer man med remiss för undersökningar angående barnlöshet, i allmänhet efter att ha försökt bli gravid i cirka ett års tid. Undersökningar för behandling av infertilitet bör inledas tidigare, om det finns kända faktorer som gör det svårare för paret att få barn. De första undersökningarna för behandling av infertilitet görs vid hälsovårdscentralen eller inom annan öppenvård. Därefter hänvisas patienten/paret vid behov till specialiserad sjukvård.

Paret kallas tillsammans till ett första besök där man kartlägger bådas hälsotillstånd och planerar grundläggande undersökningar: för kvinnans del görs en kartläggning av menstruationscykeln och en undersökning av om äggledarna är öppna och vidare undersöks mannens sädesvätska. För ett kvinnligt par eller en ensamstående kvinna görs en kartläggning av menstruationscykeln och vid behov en äggledarundersökning.

När de grundläggande undersökningarna har gjorts och svaren finns tillgängliga kommer patienten eller paret till mottagningen. De informeras om undersökningarnas resultat och den fortsatta vården planeras individuellt utifrån orsaken till barnlösheten. Infertiliteten kan bero på kvinnan, mannen eller båda och det är inte alltid möjligt att hitta en klar orsak till infertiliteten. Ett kvinnligt par och en kvinna som vill få barn ensam behöver donerade spermier för att bli gravid.

Infertilitetsbehandlingarna planeras utifrån orsaken till barnlösheten och parets önskemål. För en del par kan det bästa alternativet vara adoption eller att man avstår från behandlingarna. Det är viktigt att försöka åtgärda faktorer som försämrar fertiliteten; t.ex. viktproblem och rökning.  

Behandlingarna består av:

  • behandlingar som stöder äggblåsans tillväxt och ovulation (t.ex. behandling med letrozol eller gonadotropininjektion)
  • kirurgiska behandlingar exempelvis i situationer där barnlösheten orsakas av endometrios, myom eller skada på äggledaren
  •   inseminationer där tvättade spermier injiceras i kvinnans livmoderhåla vid ägglossning
  • provrörsbefruktning (IVF) där äggcellen befruktas i en cellodlingsskål i ett laboratorium, varefter embryot överförs till livmodern för att växa
  •  mikroinjektion (ICSI) som används om spermierna är få eller har dålig rörlighet. Vid mikroinjektion förs en enda spermie direkt in i äggcellen med en tunn glasnål
  •  insemination eller provrörsbefruktning med donerade könsceller om egna könsceller saknas eller är defekta

Vid infertilitetsbehandlingar inom den offentliga hälso- och sjukvården är den övre åldersgränsen för kvinnan cirka 40 år. En kvinna som behöver behandling med donerade könsceller ska vara under 40 år när vårdbeslutet fattas. Behandlingarna omfattar i allmänhet inte behandlingar efter sterilisering eller behandling av par som redan har två gemensamma barn. Enligt lagen om assisterad befruktning får infertilitetsbehandlingar där könsceller hanteras inte ges till ett par som skulle behöva en surrogatföderska eller om det är uppenbart att barnet inte kan tryggas en balanserad uppväxt.

Grundläggande undersökningar vid infertilitet görs på HUS Reproduktionsmedicinska enhet samt vid Hyvinge, Lojo och Borgå sjukhus. Till HUS Reproduktionsmedicinska enhet har centrerats provrörsbefruktningar, behandlingar med donerade könsceller, behandling genom ovulationsinduktion samt planering och genomförande av mer krävande infertilitetsbehandling.

Fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller börjar på HUS i november 2019. Vi söker donatorer av könsceller för behandlingarna. Bekanta dig med HUS Könscellbank: www.sukusolupankki.fi

 

 Vårdställe