Avbrytande av graviditet

​Enligt Finlands lag kräver avbrytande av graviditet (abort) beroende på situationen tillstånd av en eller två läkare eller av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). I de flesta fallen krävs tillstånd av två läkare. En graviditet kan avbrytas endast på ett abortsjukhus. Som officiell blankett används blanketten AB1 som ifyllts av läkare. Blanketten fungerar även som sjukhusremiss i abortärenden. Du kan få en AB1-blankett från din hälsovårdscentral, från företags- eller studenthälsovården eller av en privat läkare. När du har fått AB1-blanketten, kontakta sjukhusets gynekologiska poliklinik. Kontaktinformationen för de olika sjukhusen finns i de vidstående länkarna.

Då graviditeten har varat i över 12 veckor, ska tillstånd för avbrytande av graviditeten ansökas hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). De handlingar som behövs för detta fylls i antingen hos den läkare (hälsostation, privatläkare) som skrev remissen eller på sjukhuspolikliniken. Då tillstånd för avbrytande av graviditet har erhållits av Valvira, kan åtgärderna för att genomföra aborten inledas.

En abort kan göras antingen medicinskt eller genom skrapning då graviditeten varat under 12 veckor. Vid senare aborter används i regel läkemedelsmetoden. I dag görs nästan 90 procent av aborterna medicinskt.

Medicinsk abort bygger på samverkan av två läkemedel, mifepriston och misoprostol. Läkemedlen intas med 1–3 dygns intervaller. Fördelen med läkemedelsmetoden är att man slipper ingreppen (skrapning) i livmodern och narkosen. Ibland töms livmodern emellertid ofullständigt vid medicinsk abort, och ibland kan graviditeten till och med fortsätta. I dessa fall, som utgör cirka 6 procent, måste man därför också göra skrapning. Eftersom de läkemedel som används vid medicinsk abort kan öka risken för fosterskador, kan man inte återkalla aborten riskfritt efter att läkemedelsbehandlingen har inletts. Om patienten har allvarliga grundsjukdomar eller störningar i blodkoagulationen kan aborten medföra hälsorisker för patienten. I dessa fall utförs aborten med andra metoder.

Aborter som utförs genom skrapning görs med sugkateter i operationssalen/den dagkirurgiska enheten under narkos. Efter några timmars observation kan patienten åka hem tillsammans med en ledsagare.