För patienter

HUS Cancercentrum bedriver läkemedelsforskning i stor mängd. Läs mer om hur du kan söka dig som forskningspatient.
 
 

För närvarande kan patienter delta i följande vetenskapliga forskningsprojekt:

Hur kan man söka sig som forskningspatient?

Man kan söka sig som forskningspatient på läkarens remiss. Du kan också ta kontakt direkt med avdelningsskötaren på den kliniska forskningsenheten som ger råd i hur man söker sig som forskningspatient och hjälper till att hitta en lämplig forskning, om en sådan forskning är tillgänglig.

Kontaktuppgifter
 

Vad förutsätts av en forskningspatient?

Av en forskningspatient förutsätts att hen uppfyller lämplighetskraven för forskningen. Lämplighetskraven varierar i olika forskningar och de har specificerats i detalj i respektive forskningsplan. Patienten ska följa de anvisningar som hen fått av forskningsläkaren och/eller forskningsskötaren.


Lämplighet för forskning

Om det efter att du tagit kontakt ser ut som om du kan vara lämplig för någon pågående forskning på Cancercentrum, ber man dig underteckna informationen för en forskningspatient för forskningen i fråga samt samtycke för forskningen. Därefter undersöker man på Cancercentrumet mera i detalj din lämplighet för denna behandlingsforskning. Dessa utredningar utgörs vanligtvis av laboratorieprov och röntgenundersökningar. Både lämplighetsundersökningarna och deltagandet i den kliniska forskningen är avgiftsfritt för patienten. Man kan delta i Cancercentrumets forskning oberoende av boningsort.


Frivillighet

Att delta i en klinisk forskning är alltid frivilligt. Du kan ta tillbaka ditt samtycke för deltagande i forskningen när som helst utan att återkallelsen orsakar dig olägenhet.


Myndighetskrav

All klinisk forskning som utförs på Cancercentrum har godkänts av etiska kommittén. Den kliniska läkemedelsforskningen är dessutom godkänd av tillsynsmyndigheten (FIMEA) som övervakar den här typen av forskning.