Läkemedelsindustrin

HUS Cancercentrum är den största cancerbehandlingsenheten och den största kliniska forskningscentralen för cancer i Finland. Årligen behandlas ca 24 500 patienter, varav 9 500 är nya patienter. På Cancercentrumet pågår ca 150 forskningsprojekt, av vilka läkemedelsforskningen utgör en betydande del. På Cancercentrum arbetar många erfarna forskare och forskningsskötare. Cancercentrum är ofta framgångsrik också i omfattande internationella forskningar med konkurrensrekrytering.

Man kan erbjuda nya forskningar för Cancercentrum. Forskningar anmäls centraliserat på adressen (uudetsyopatutkimukset@hus.fi), varmed forskningserbjudandet styrs automatiskt till fortsatt behandling. Cancercentrum strävar till att ge en preliminär bedömning av möjligheten att delta i forskningen inom två veckor, men under semestertider är det skäl att förbereda sig för en längre behandlingstid än detta. Om Cancercentrumet överväger att delta i forskningen, meddelar Cancercentrumet i sitt svar de personer som man i fortsättningen kan kontakta angående forskningen.

På Cancercentrumet utförs läkemedelsforskning i faserna I, II, III och IV och den behandlar så gott som alla olika typer av cancer. Läkemedelsbehandlingen för cancer hos barn ges på Barnkliniken.

Den etiska kommittén sammanträder en gång per månad. FIMEA ger sitt utlåtande inom två månader efter att forskningen tillkännagivits. För förberedningen av det ekonomiska avtalet ansvarar HUCS-Institutet. Tillstånd och avtal kan förberedas och behandlas samtidigt. För att sjukhuset ska beviljas forskningstillstånd för läkemedelsforskning krävs godkännande av den etiska kommittén och FIMEA samt ett ekonomiskt avtal. Behandlingen av sjukhusets forskningstillstånd tar vanligtvis mindre än två veckor. Den totala längden på tillståndsförfarandet från forskningens tillkännagivande till dess godkännande är ca två månader.

HUS Cancercentrum strävar till att följa de bästa etiska principerna i alla sin forskningsverksamhet. Forskningen genomförs enligt god forskningssed (Good Clinical Practice) och där forskningspatientens intresse är det primära målet. Cancercentrum följer också Helsingforsdeklarationen (Declaration of Helsinki) i sin forskningsverksamhet.

Kontaktuppgifter
Nya forskningar kan erbjudas på adressen:
uudetsyopatutkimukset@hus.fi