Enheten för psykosocialt stöd

Enheten för spykosocialt stöd HUS CancercentrumEnheten för psykosocialt stöd, som leds av psykiatrer, har fungerat vid
Cancercentralen sedan 1997 och är den enda i sitt slag i hela Finland. Enheten har till uppgift att genom samtal hjälpa patienter som är i behov av särskilt stöd att klara sig i den svåra livssituation som insjuknandet i cancer lett till. Inom enheten fungerar psykiatrer och psykoterapeuter. Enheten för psykosocialt stöd besöks årligen av cirka 400 patienter, och av var och en i medeltal 4–5 gånger. Minst var tionde cancerpatient behöver det psykosociala specialstöd som tillhandahålls av experter. Den behandlande läkaren skriver vid behov en remiss till den psykosociala enheten.

För unga bröstcancerpatienter och småbarnsmammor finns det separata stödgrupper, som samlas i Psykiatriska konsultationspoliklinikens lokaler. Anmälan till gruppen sker med remiss av den behandlande läkaren.

Bröstcancerpatienternas humörsvängningar och mentala hälsa.pdfBröstcancerpatienternas humörsvängningar och mentala hälsa.pdf