Palliativ vård - bättre livskvalitet

Med palliativ vård avses ett patientorienterat förhållningssätt, där målet är att upprätthålla patientens livskvalitet, att lindra såväl de fysiska som psykiska symtom som sjukdomen och behandlingarna orsakar samt att stödja patienten och hans eller hennes anhöriga. Varje cancerpatient har rätt till god palliativ vård, och den är särskilt viktig vid återkommande och vitt spridd cancer.
 
Den palliativa vården konkurrerar inte med cancerbehandlingen, utan de går sida vid sida, och beroende på situationen skiftar tyngdpunkten från cancerbehandling till palliativ, dvs. lindrande, vård. Även i de fall när man avstår från behandling som bromsar cancerns framskridande, kan patientens symtom lindras och ork stödjas med palliativa metoder. Smärtstillande läkemedel och andra läkemedel erbjuder många möjligheter att lindra symtomen. Även strålbehandling erbjuder en effektiv symtomlindring för patienter med cancermetastaser som orsakar smärta eller andra symtom.
 
Terminalvård är en del av den palliativa vården. Terminalvård ges i sjukdomens slutfas under de sista levnadsdagarna eller -veckorna. Syftet med terminalvård är en trygg, lugn och smärtfri död med stöd för de anhöriga.
 
Vid Kliniken för cancersjukdomar fungerar det palliativa centrumet för hela HNS-området, som förutom patientvården ansvarar för utbildningen i palliativ vård och samarbetet med primärvården. Den palliativa enheten utgör en del av huvudstadsregionens terminalvårdsnätverk tillsammans med terminalvårdsenheterna inom primärvården och Terhokoti. Den säkerställer en god terminalvård även i hemmet.