Specialkompetens

Till den allergologiska specialkompetensen hör utredning av den allergiska orsaken till sjukdomar, tidig diagnostisering av astma och undersökningar av småbarns lungfunktioner. Sjukhuset är det enda i Norden som har en helkroppspletysmograf som mäter lungfunktionen hos spädbarn. Födoämnes- och läkemedelsöver-känslighet, hyposensibilisering av allergier, exponeringstest för allergener, utredning av orsaken till svåra allergiska reaktioner, behandling av svår astma, kvalitets-övervakning av allergenpreparat, fastställande av allergener i miljöprover och uppföljning av pollenmängden i utomhusluften hör också till HUCH Kliniken för allergologi specialkompetenser.
 

Lungsjukdomars allergologiska funktion


Astmaundersökningar som kräver specialkompetens, differentialdiagnostiska utredningar av andnöd, astmasymtom med anknytning till arbetet, bedömningar av arbetsförmågan samt behandling av svår astma hör till det allergologiska arbetet inom lungsjukdomar. På dagavdelningen behandlas även långvariga eller allvarligare förvärrade tillstånd av astma samt övriga obstruktiva lungsjukdomar.
 

Läkemedelsexponering

 
Antibiotika och värkmediciner är de vanligaste orsakerna till läkemedelsallergier. Bägge används ofta i samband med infektioner. Läkemedelsallergier tar sig många olika uttryck. Till exempel eksem, lokal svullnad och även andnöd kan förutom av läkemedelsallergi även orsakas av en infektion eller i vissa fall av en kombination av dessa. Även om blodprov och hudtest ibland används som hjälp vid undersökning av läkemedelsallergier, är det inte möjligt att med säkerhet utesluta läkemedelsallergi med hjälp av ett laboratorietest. Det enda tillförlitliga sättet att utreda om allergiliknande symtom som uppkommit under användning av ett läkemedel har orsakats av ifrågavarande läkemedel, är att utföra en läkemedelsexponering så att patienten samtidigt inte har några infektioner. Läkemedelsexponeringar utförs på Kliniken för allergologi dagavdelning under övervakning.
 

Hyposensibiliseringsbehandling

 
Hyposensibiliseringsbehandling kan ges mot IgE-förmedlad allergisk snuva och bindhinneinflammation i ögonen, astma, geting- och biallergi samt matallergi. Syftet med hyposensibiliseringsbehandlingen är att öka kroppens tolerans mot allergener och därigenom minska de allergiska symtomen. Den vanligaste orsaken till hyposensibilisering är pollenallergi (björk- eller höallergi). Beroende på allergenen utförs hyposensibiliseringen som injektioner under huden eller med resoribletter. Hyposensibiliseringsbehandlingen pågår i allmänhet i tre år. Av olika mathyposensibiliseringar har mjölkhyposensibilisering, som utförs med mjölk, undersökts mest. 
 

Lungfunktionstest på barn

 
Vid Hud- och allergisjukhusets barnenhet kan man även undersöka andningssymtom hos spädbarn med en helkroppspletysmograf som mäter lungornas funktion. Undersökningen utförs polikliniskt och under övervakning. En undersökning kan vara nödvändig om ett spädbarn misstänks ha astma.
 

Undersökningar av matallergier hos barn

 
Vid barnenheten utförs undersökningar av matallergier hos barn. Efter inledande sedvanliga allergiundersökningar (t.ex. pricktest), kan man under övervakning ge små mängder av det födoämne som misstänks orsaka allergisymtomen och samtidigt följa upp tillståndet och eventuella symtom. Under födoämnesexponeringarna följs barnet upp på dagavdelningen från morgonen till eftermiddagen. I samband med undersökning av födoämnesallergier har man alltid beredskap för behandling av eventuella allergisymtom.
 

Födoämneshyposensibilisering

 
I samband med svår födoämnesallergi kan man ibland tillämpa hyposensibiliserings-behandling om det är svårt att undvika orsaken till allergin eller om allergisymtomen är svåra. Allergin fastställs genom test innan hyposensibiliseringen inleds. Födo-ämneshyposensibilisering inleds under övervakning och enligt plan. Födoämnes-hyposensibilisering har utöver vid mjölkallergi även undersökts vid behandling av vete-, nöt- och äggallergi.
 

Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar och ögonläkare vid Kliniken för allergologi

 
Vid Kliniken för allergologi undersöks och behandlas öron-, näs- och halssjukdomar samt ögonsjukdomar hos vuxna och barn när de har samband med allergiska problem. Långvariga och svåra snuv- och bihålesymtom samt upprepade och svårbehandlade allergisymtom i ögonen är typiska besvär hos de patienter som kommer för att undersökas. Specialkompetens krävs bl.a. för allergenexponering av näsan eller ögonen. En liten mängd allergenextrakt droppas på näsans eller ögats bindhinna under övervakning, och utvecklingen av en eventuell allergisk reaktion och dess svårighetsgrad (kliande, tilltäppt och rinnande näsa; kliande, svidande och röda ögon) följs upp. I samband med allergitester har man alltid beredskap för behandling av allergisymtom.
 

Samarbete med enheter utanför Hud- och allergisjukhuset

 
Mejlans lungenhet

Specialiserad sjukvård dygnet runt, t.ex. vid allvarligt förvärrat tillstånd av astma, är möjlig på Mejlans Triangelsjukhus, som Kliniken för allergologi samarbetar med. Vid behov utförs röntgenundersökningar och bronkoskopier samt ges vård dygnet runt på Mejlans. 
 
Barnkliniken

Specialiserad sjukvård dygnet runt, t.ex. vid allvarligt förvärrat tillstånd av astma i samband med en luftvägsinfektion, är möjlig på Barnkliniken, som Kliniken för allergologi samarbetar med. Vid behov utförs även röntgenundersökningar och bronkoskopier på Barnkliniken. 
 

Experter

 

Vid Kliniken för allergologi arbetar även fysioterapeuter, en fotvårdare, en
rehabiliteringshandledare, en socialvårdare och en näringsterapeut, som alla ingår i det multiprofessionella vårdteamet.
 
Fysioterapin rehabiliterar astmapatienter, utför undersökningar av funktionsstörningar i andningen och sköter smärta och svullnad som orsakas av bensår. Fysioterapeuten hjälper, ger handledning och råd i frågor och problem som hänför sig till patientens rörlighet och funktionsförmåga. Fysioterapeuten väljer ändamålsenliga hjälpmedel som underlättar patientens rörelseförmåga, utarbetar och handleder ett individuellt träningsprogram och ordnar vid behov fortsatt fysioterapi.
 
Fotvårdaren utför de behandlingar av fötterna som ordinerats av läkare.
Rehabiliteringsvårdaren ger astmahandledning och råd om hjälpmedel samt gör hembesök när det förekommer problem med inomhusluften.
 
Näringsterapeuten hjälper till med att sammanställa allergidieter för barn och vuxna och ger kostråd.
 
Socialarbetarna informerar om kroniskt sjuka patienters förmåner och utreder de psykosociala problem som orsakats av sjukdomen. Socialarbetarna bistår i problem som orsakats av sjukdomen eller en olycka, bl.a. i frågor som hänför sig till sjukförsäkringen, ersättningar, utkomst, hemhjälp och anpassningsträning.
 
Fotografen registrerar hudförändringar. Bilderna används utöver vid vården av patienten även för undervisning och forskning. Bildbanken betjänar hela landet.