Vård av nyfödda

Största delen av förlossningarna går utan problem och den nyfödda tillbringar sina första dagar i samvård vid BB-avdelningen. Föräldrarna får anvisningar om vården av barnet och amningen enligt familjens och barnets behov. Barnläkaren undersöker alla spädbarn före utskrivning.

Dock behöver cirka 10 procent av de nyfödda vård vid barnavdelningen och 3 procent behöver intensivvård. Alla förlossningssjukhus inom HNS har beredskap för vård av nyfödda i situationer där den nyfödda behöver barnläkarvård och/eller avdelningsvård. Alla förlossningssjukhus har en avdelning för nyfödda, en barnavdelning eller en övervakningsenhet där den nyfödda kan vårdas genast efter födseln. Dessutom vårdas nyfödda vid Kvinnoklinkens intensivvårdsavdelning för nyfödda och andra avdelningar vid Nya barnsjukhuset och Neonatalavdelningarna i Jorvi sjukhus.

En nyfödd kan behöva avdelnings- eller intensivvård bl.a. på grund av prematuritet, andningssvårigheter, olika missbildningar, problem under förlossningen och problem som beror på moderns sjukdom.

Vården av nyfödda omfattar bl.a. uppföljning av livsfunktionerna och näringstillståndet samt nödvändig läkemedelsbehandling. Vid avdelningarna kan föräldrarna delta i vården av sitt barn och personalen ger anvisningar om vården av babyn och sätt att bekanta sig med babyn. Vårdtiderna varierar från ett par dagar till flera veckor, ibland till och med till flera månader.

Intensivvården av nyfödda har inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt koncentrerats till Kvinnoklinkens Intensivvårdsavdelning för nyfödda.  I vården kombineras teknik och mjuka värden. Spädbarnen vårdas så skonsamt och tyst som möjligt och de får vila och växa i lugn och ro. Föräldrarna deltar i vården av barnen redan från början. Efter intensivvårdperioden flyttas patienterna till fortsatt vård på sjukhuset på hemorten.

Patientorganisation

Kevyt ry (på finska)