Organtransplantationer på barn

Organtransplantationsverksamheten för barn från hela Finland har koncentrerats till Nya barnsjukhuset. Till år 2015 har drygt 500 barn eller ungdomar fått ett organtransplantat.  Resultaten av organtransplantationer på barn är utmärkta i Finland i internationell jämförelse: 70–95 % av patienterna klarar sig. Ett barn som fått ett transplantat behöver livslång medicinering mot avstötning, men annars motsvarar det vardagliga livet åldern. Efter transplantationen växer och utvecklas barnen och ungdomarna huvudsakligen normalt och deras livskvalitet är god.

Orsakerna till organtransplantationer på barn är andra än på vuxna.
Det är ofta fråga om ett medfött fel eller en sjukdom, varvid behovet av en transplantation framgår redan under de första levnadsmånaderna. Organtransplantation är den sista behandlingsmetoden vid en obotlig sjukdom.

Vid organtransplantationer på barn används huvudsakligen organ från vuxna. Detta ställer krav på transplantatens kvalitet, eftersom barnet förväntas leva en lång tid med organtransplantatet.

Vid njurtransplantationer kan den ena föräldern vara donator, och målet är att öka antalet anhörigdonationer. För en donator orsakar avsaknad av den andra njuren inga hälsoproblem. Vid levertransplantationer kan en vuxen persons lever minskas så att den lämpar sig för ett barn.

Vid hjärt- och lungtransplantationer på småbarn ska donatorn och mottagaren vara av relativt samma storlek och väntetiderna för transplantatet blir ofta långa. Om tiden börjar ta slut, kan hjärtats funktion stödjas med ett konstgjort hjärta under några månader då man väntar på transplantatet.

Ibland är det nödvändigt att transplantera flera organ samtidigt. Sådana s.k. blocktransplantationer är bl.a. hjärt-lungtransplantation, lever- och njurtransplantation och tarm- och levertransplantation.

Njurtransplantationer
Njurtransplantationer på barn inleddes i Finland 1986. De vanligaste orsakerna till transplantation är medfödd svår proteinuri (CNF) 

Levertransplantationer
Levertransplantationer på barn inleddes 1987. De vanligaste orsakerna till levertransplantation är gallvägsatresi, ämnesomsättningssjukdomar och leverinflammation.

Hjärttransplantationer
Den första hjärttransplantationen på barn gjordes i Finland 1991. De vanligaste orsakerna till hjärttransplantation är medfödda hjärtfel och kardiomyopati.

Lungtransplantationer
Den första lungtransplantationen gjordes 2007. Orsaken till lungtransplantation på barn kan vara ett svårt hjärtfel, sjukdom i blodcirkulationen i lungorna eller cystisk fibros.

Tarmtransplantationer
Den första tunntarmstransplantationen i Finland gjordes på Barnkliniken 2009. De vanligaste sjukdomarna som kräver tarmtransplantation är korttarmssyndrom, mobilitetsstörningar i tarmen samt sällsynta slemhinnesjukdomar och tumörer i tarmen.

Patientorganisation

Njur- och leverförbundet (på finska)