Infektioner hos barn

Spektrat av infektionsbehandlingar hos barn är mycket brett: det innehåller behandling av vanliga infektionssjukdomar hos allmänt friska barn samt behandling av mycket sällsynta och allvarliga infektionssjukdomar hos barn. Dessutom vårdar man barn med någon bakomliggande sjukdom som gör dem infektionskänsliga och/eller hos vilka behandlingen av infektioner är mer krävande än hos allmänt friska barn.

De vanligaste infektionerna hos barn är olika luftvägsinfektioner (lunginflammation, obstruktiv bronkit och laryngit) och tarminfektioner.

Kännetecknande för behandlingen av infektioner hos barn är stora säsongsvariationer. Behandlingen av infektioner hos barn är ofta jourmässig och flera infektioner kan behandlas polikliniskt. Av barn som vårdas på infektionsavdelningarna är en betydande del under 3 år.

Typiska behandlingsformer vid infektioner hos barn är intravenösa antibiotika- och vätskebehandlingar samt astmaläkemedel som patienten inandas. På avdelningen suger man dessutom ofta slem särskilt från småbarns luftvägar i samband med svåra luftvägsinfektioner. Intensivövervakningspatienterna behöver de mest krävande behandlingarna på grund av sina sjukdomar, såsom bl.a. andningshjälp och intravenösa behandlingar.

Barn med lindrigare sjukdomar behöver ofta avdelningsvård eftersom läkemedel inte kan ges via munnen, barnet behöver intensiv medicinering t.ex. vid behandling av astma eller barnet behöver intravenös vätskebehandling t.ex. på grund av diarré.

Till Nya barnsjukhuset har, förutom behandling av vanliga infektioner, koncentrerats också behandling av svårare infektioner såsom tuberkulos. På Vårdavdelning Stjärnan (infektionsavdelningen) vårdas också patienter som bär sjukhusbakterier. Om patienten ska genomgå en operation och han eller hon bär t.ex. MRSA-stafylokocker genomförs avdelningsvården i anknytning till operationen ofta på Vårdavdelning Stjärnan där patienten kan isoleras och på så sätt kan spridningen av sjukhusbakterier till andra patienter förhindras.
 

 Vårdställe

 

kun_lapsi_sairastuu_banneri_160x100_ru.jpg