Ergoterapi inom barnkirurgi och pediatrik

​Ergoterapeuternas arbete i de barnkirurgiska och pediatriska enheterna fokuserar på att bedöma och stödja främst de övre extremiteternas funktionsförmåga hos barn och unga och planera patienternas rehabilitering. Målet med ergoterapi är att stöda barnets och den ungas användning av de övre extremiteterna och händerna, så att han eller hon ska klara sig i lek och vardagliga aktiviteter. Barnen kommer till ergoterapeuten för bedömning med läkarremiss. Ergoterapeuten deltar som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp i planeringen av patientens rehabilitering. Vid behov ger terapeuten handledning till patientens familj, närmiljö och eventuella andra samarbetspartners utgående från patientens särskilda behov.

Till ergoterapi remitteras barn och unga som har nedsatt funktionsförmåga och förmåga att klara sig i dagliga aktiviteter och lekar på grund av olika slags problem i de övre extremiteterna. Problemen kan ha sin grund exempelvis i olyckor, medfödda skador på armflätan, missbildningar i de övre extremiteterna, reumatiska sjukdomar, cancer, medfödda metabola sjukdomar och bensjukdomar samt avvikelser i utvecklingen hos prematurer.

Ergoterapeuten bedömer barnets funktionella färdigheter före och efter medicinska ingrepp. Inom ergoterapin bedöms hur ett problem i övre extremiteterna påverkar barnets förmåga att klara sig. Detta görs genom observation och intervjuer, och vid behov används även standardiserade tester och indikatorer.

Ergoterapeuten bedömer exempelvis behovet av spjälor eller stöd efter en operation, tillverkar dem individuellt och följer upp behandlingen med stödskenor. Vid behov rekommenderar och ordnar ergoterapeuten postoperativ rehabilitering för barnet och fastställer målen för ergoterapin i samarbete med föräldrarna.  Ergoterapeuten bedömer vilka hjälpmedel patienten behöver i de dagliga aktiviteterna och ställer dem till patientens förfogande.