Avdelningsvård

​De barnpsykiatriska avdelningarna erbjuder barnet och dess familj barnpsykiatrisk specialiserad sjukvård, då barnet behöver mer intensiv vård och undersökning än öppenvård. Vården genomförs av ett multiprofessionellt team, och läkaren har det övergripande ansvaret för vården av barnet. Vården bygger på principerna om familjecentrering och individanpassad omvårdnad. 

 

Vården planeras i samarbete med familjen, och barnets och familjens individuella behov beaktas vid planeringen. Under pågående vård samarbetar vårdteamet även med andra aktörer som deltar i barnets och familjens vardag bl.a. inom skolväsendet och dagvården. Under avdelningsperioderna övernattar barnen på avdelningen enligt överenskommelse.
 
Syftet med vården på avdelning är att öka barnets förmåga till växelverkan, att hjälpa barnet att gestalta sin upplevelsevärld och utveckla sina färdigheter så att de motsvarar barnets åldersnivå samt att förbättra barnets funktionsförmåga. Barnet får hjälp med att möta svåra saker och känslor. Genom att öka barnets insikter om sig själv och om andra människor hjälper man barnet att utnyttja sina personliga resurser.

 

Inom kollektivvården strävar man efter att utnyttja olika situationer i vardagen inom vården. Klara gränser, regler och överenskommelser är viktiga redskap. Vården på avdelningen bygger på ett fast dag- och veckoschema med både individuella moment och gruppmoment. Syftet med det klara schemat är att öka barnets trygghetskänsla och leda barnets beteende i olika situationer. Barnet får stöd med att utvecklas mot självständighet och ett ansvar som motsvarar dess åldersnivå.
 

Verksamhetsformer

 

  • Familjeveckoslut
  • Avdelningsperioder
  • Intervallperioder
  • Undersöknings- och utvärderingsperioder
  • Familjekvällar
  • Verksamhetsgrupper

 

Under avdelningsperioden bedrivs samarbete med föräldrarna och barnets nätverk. 

Skolgång

 

Under pågående vård kan barnet gå i sjukhusskolan antingen polikliniskt eller från avdelningen, om barnet är intaget för vård på avdelning. Om det bedöms vara lämpligt kan barnet också fortsätta i sin egen skola.

Semester

 

Syftet med semestrarna är att upprätthålla och stöda relationen mellan barnet och hemmet. Semestrarna planeras individuellt utifrån barnets situation och vårdfasen.
 

Familjens medverkan

 

Vid barnpsykiatrisk vård är det nödvändigt att ha ett intensivt samarbete med barnets föräldrar/vårdnadshavare. Målet är att hjälpa föräldrarna att stöda barnets uppväxt och utveckling.
 
Familjen kan delta i vården av barnet direkt på avdelningen och vid separata familjemöten. Familjearbetets mål och former planeras individuellt utifrån barnets och familjens behov. Arbetsgruppens företrädare kan besöka barnets hem för att bekanta sig med barnets uppväxtmiljö.
 
Under avdelningsperioden planeras den fortsatta vården i syfte att stöda barnets uppväxt och utveckling. Vid sidan av avdelningen och vårdnadshavarna kan även representanter för skolan och socialväsendet delta i planeringen av den fortsatta vården.
 

Den akutpsykiatriska enheten för barn

 

Den akutpsykiatriska enheten för tillhandahåller brådskande barnpsykiatrisk vård för barn och deras familjer varje dag året runt. Vårdperioderna varar mellan ett dygn och två veckor beroende på barnets tillstånd och vårdbehov. Under avdelningsperioden diskuterar personalen tillsammans med familjen och eventuellt andra som tillhör barnets nätverk hur man kan stöda och hjälpa barnet i familjen, skolan och barnets övriga miljö.