Småbarnspsykiatrisk vård

​Psykiatrisk vård av barn under 6 år erbjuds av de småbarnspsykiatriska enheterna.

Mottagningarna inom den småbarnspsykiatriska specialiserade sjukvården verkar som separata mottagningar eller i anslutning till en annan barnpsykiatrisk mottagning.

Inom den småbarnspsykiatriska vården undersöks och vårdas barn under 5 år med långvariga symtom i känslolivet eller beteendet eller när man är orolig för barnets växelverkan.

I början av vården sätter man sig noggrant in i barnets symtombild och individuella starka och svaga sidor i utvecklingen på mottagningsbesök, där både barnet och föräldrarna är närvarande. För att få en tillförlitlig bild är det ofta nödvändigt att bedöma barnets interaktion med sina närmaste skötare. I bedömningsfasen gör man också vid behov med föräldrarnas tillstånd ett besök på daghemmet eller ett hembesök.

Vården planeras tillsammans med föräldrarna. Inom småbarnspsykiatrisk vård är det viktigt att förutom att stödja relationen mellan barnet och föräldern här och nu även hjälpa föräldern att tänka på barnet på ett positivt sätt som främjar tillväxten. Även ett småbarn kan ha nytta av möjligheten att få individuell rehabilitering, t.ex. i psykoterapi eller ergoterapi, men även då deltar föräldrarna intensivt i vården. Även dagvården är ofta en viktig samarbetspartner när det gäller vården. Den småbarnpsykiatriska vården tar vanligen från några månader till ett par år.

Det småbarnspsykiatriska arbetsteamet är multiprofessionellt och består av en läkare, sjukskötare, psykolog och ofta också en ergoterapeut, talterapeut och en socialarbetare.