Barnpsykiatri

​Mentala problem hos barn framträder på många olika sätt, bl.a. som beteendestörningar, koncentrationssvårigheter, överaktivitet, ångest, depression och rädsla. Som svårast kan de orsaka psykotiska symptom.

Den barnpsykiatriska vården skräddarsys alltid utifrån barnets och familjens vårdbehov. Även näromgivningen beaktas vid planeringen. Vården är ofta långvarig och i vårdprocessens olika skeden används olika vårdformer. Ett centralt mål för vården är att öka förmågan hos de vuxna i barnets miljö att förstå bakgrunden till barnets symptom och att hjälpa barnet att hitta bättre sätt att uttrycka sina känslor och handla i svåra situationer.

I de barnpsykiatriska enheterna vårdas barn under 13 år. Enheterna för småbarnspsykiatri har specialiserat sig på vård av växelverkan och relationerna mellan små barn under skolåldern och deras familjer.

Den polikliniska vården inom barnpsykiatri har utökats betydligt under de senaste åren samtidigt som vården på avdelning har minskats. Intensiv öppenvård är en relativt ny vårdform, där vården delvis ges hemma hos barnet, i skolan eller i dagvården efter barnets och uppväxtmiljöns behov.

Barnpsykiatriska problem som kräver jourvård är allvarligt destruktivt beteende som riktas mot barnet självt eller andra, samt akuta sinnesvillor.