Barnets sexuella utveckling

 

​Sammanfattning

  • Den sexuella mognadsprocessen är en naturlig del av barnets normala utveckling och omfattar bland annat nyfikenhet och sexuellt laddade lekar.
  • Självutforskning och självsmekning är en normal del av den sexuella utvecklingen.
  • Utifrån det sexuella beteendet kan man inte dra några slutsatser om sexuellt utnyttjande.
  • I princip finns det ingen anledning till oro så länge barnet visar glädje och nyfikenhet i det sexuella beteendet. Föräldrarnas uppgift är att stegvis lära barnet var och hur hen kan ge uttryck för sin sexualitet.
  • Det finns skäl till oro över barnets sexuella beteende, om det inte präglas av glädje och spontanitet, och blir tvångsmässigt och våldsamt. Sexuellt beteende som imiterar vuxnas, så som oralsex, samlag eller handlingar kopplade till försök till dessa, är klart ovanligare hos barn än andra former av sexuellt beteende, till exempel onani. De flesta av barnen som beter sig på detta sätt har dock inte blivit utsatta för sexuellt utnyttjande, utan beteendet beror på andra faktorer.
 

Den sexuella mognadsprocessen är en del av barnets utveckling

Den sexuella utvecklingen sker när människan mognar och blir vuxen. Utvecklingen börjar redan i den tidiga barndomen. Enligt modellen sexualiteten steg för steg sker den sexuella utvecklingen stegvis på fysisk, psykisk, social, mental och emotionell nivå. För varje steg ökar kunskaperna och färdigheterna fram till sexuell mognad. Grunden för utvecklingen är barnens och ungdomarnas känslor då det gäller sexualitet och att bli självständig. Utvecklingen sker sällan enligt stegen i modellen. Ibland tas ett långt kliv framåt, ibland går utvecklingen tillbaka till en lägre nivå, om barnet ännu inte är redo att ta följande steg.

Den sexuella mognaden är en naturlig del av barnets normala utveckling och omfattar bland annat nyfikenhet på sexualitet och sexuellt laddade lekar främst bland barn under skolåldern. Det är också mycket vanligt att barn berör sina egna könsorgan och onanerar. Enligt vissa uppskattningar gör minst en femtedel av barnen under skolåldern detta inför vuxna. Enligt en undersökning som genomfördes på daghemmen i Finland leker närmare hälften av barnen "läkarlekar" där barnen bland annat visar könsorganen för varandra.

Barnets sexuella beteende kan även visa sig eller öka under andra kriser i livet, till exempel i samband med föräldrarnas skilsmässa, en närståendes bortgång eller familjevåld. En förklaring är att barn blir ångestfyllda av kriser, och ångesten kan ta sig uttryck i ökad självsmekning eller sökande efter fysisk närhet. Självsmekning och onani kan skapa vällust hos barnet och hjälpa dem att lugna ner sig på ett naturligt sätt. Detta kan ske till exempel vid läggdags.

Sexualiteten är bunden till kultur, religion och familj

Familjens och samhällets kultur och normer formar barnets beteende även i fråga om sexualiteten. I Finland är man i allmänhet mer tolerant än i många andra länder då det gäller nakenhet och framför allt barns nakenhet. En jämförelse av amerikanska och nordeuropeiska undersökningar visar att européernas öppnare inställning till nakenhet och sexualitet även kan observeras i barnens beteende: i de europeiska barnens lekar förekommer det mer sexuellt beteende än i jämnåriga amerikanska barns lekar.

Redan i tidig ålder får barnen lära sig att undvika sexuellt beteende i närvaro av andra. Barns intresse för sexualitet varierar dock betydligt även inom landet, med andra ord finns det inga tydliga gemensamma kulturella "normer", utan barnens beteende styrs förutom av samhällets kultur även av familjens egen kultur. Ibland kan till exempel de olika attityderna till sexualitet och nakenhet i en ombildad familj skapa förvirring. Även mångkulturaliteten ökar vilket leder till allt större variationer.

Olika familjer har mycket olika vanor då det gäller benämningen av könsorganen (om man överhuvudtaget kan tala om dem), huruvida nakenhet, badande och sovande tillsammans med familjen är godtagbart samt på vilket sätt och hur mycket man berör de andra familjemedlemmarna, till exempel kramar dem. De föräldrar som har en mer omedelbar och öppen inställning till att sova och bada tillsammans samt till nakenhet inom familjen lägger enligt undersökningarna även oftare märke till det sexuella beteendet hos sina barn i 2–12-årsåldern.

Endast en del av barnens sexuella beteende syns för vuxna

I vetenskapliga undersökningar har man också granskat vilka minnen de vuxna har av sexuellt laddade lekar i sin barndom. Det har konstaterats att en stor del av de vuxna kommer ihåg att de lekt sexuellt laddade lekar som inkluderat till exempel beröring av genitalierna. Barnen märker dock i ett tidigt skede att sexualiteten och lekar i anslutning till denna är privata och lär sig mycket snabbt att hålla lekarna hemliga från de vuxna. De vuxna lägger således märke till endast en del av barnens sexuella beteende.

Enligt forskning påverkar könet i någon utsträckning uppfattningarna om vad som anses vara normalt sexuellt beteende. Det finns även belägg för att kvinnor är mer benägna än män att betrakta det sexuella beteendet som ovanligare. Det har också konstaterats att flickor i daghemsålder i högre grad än jämnåriga pojkar modifierar sitt beteende beroende på ställe och förväntningar. Bland flickorna förekommer det mer synligt sexuellt beteende hemma än på daghemmet, medan pojkarnas beteende inte förändras lika tydligt beroende på i vilken omgivning de befinner sig.

Se även ”Barnets översexuella beteende

Mer nyttig information om den sexuella utvecklingen finns på Väestöliittos webbplats.

lapset_sek_hyvkaytto_tekstibanneri_160x100_RU.jpg