Symtom som orsakas av utnyttjande

 

Sammanfattning

 

  • Det finns inga symtom eller syndrom som uttryckligen tyder på utnyttjande och som skulle vara typiskt för majoriteten av dem som upplevt utnyttjande. Erfarenheter av utnyttjande kan således inte konstateras utifrån psykiska symtom.
  • Med sexuellt utnyttjande avses många olika erfarenheter som får ett flertal konsekvenser.
  • Alla utnyttjade barn reagerar inte på samma sätt, och en betydande andel av de utnyttjade barnen får inga som helst synliga symtom. Vissa barn får symtom omedelbart, medan andra får symtom först efter flera månader eller till och med flera år. Symtomen kan också förändras med tiden.
  • Föräldrarnas sätt att agera påverkar barnens förmåga att hantera erfarenheterna av utnyttjande, och därför kan föräldrarna behöva hjälp för att stödja sitt barn.
  • De symtom som mest allmänt kopplas till sexuellt utnyttjande är olika stressymtom och översexualiserat beteende.
  

Det finns ingen enskild symtombild vid sexuellt utnyttjande

Barn och unga reagerar mycket individuellt på sexuellt utnyttjande. Vissa får symtom omedelbart, medan andra får symtom först efter några månader eller till och med år efter att utnyttjandet uppdagats. Hos vissa försvinner symtomen till exempel inom ett år, medan de hos andra förvärras med tiden. En del av dem som upplevt sexuellt utnyttjande får inga symtom överhuvudtaget.

Att utsättas för sexuellt utnyttjande är inte en psykiatrisk diagnos eller ett syndrom som alltid leder till vissa symtom eller ett visst beteende. Det är fråga om en händelse som antingen har inträffat eller inte. Förutom dragen av det upplevda utnyttjandet, påverkar även barnets utvecklingsnivå och individuella karaktärsdrag, personlighet och uppväxtmiljö vilka konsekvenser utnyttjandet får för barnet. Sexuellt utnyttjande av ett barn kan således orsaka mycket olika och individuella reaktioner, och samma symtombild observeras inte hos alla utnyttjade barn. Dessutom får en tredjedel av de utsatta inga synliga symtom överhuvudtaget, med andra ord leder upplevelsen inte automatiskt till att barnet börjar må märkbart sämre.

Man kan komma över sexuellt utnyttjande

Av orsaker som beskrivits ovan är förteckningen över de eventuella negativa konsekvenserna av sexuellt utnyttjande lång vilket kan ge upphov till oro över barnets framtida välbefinnande, om hen har blivit utsatt för sexuellt utnyttjande. Det är dock bra att observera att man kan påverka symtom som eventuellt uppkommer och att dessa kan behandlas. Samtliga symtom eller något visst beteende som observerats hos ett barn är inte heller nödvändigtvis en följd av sexuellt utnyttjande. Såväl ett barn som har upplevt utnyttjande som ett barn som inte utsatts för utnyttjande kan få samma symtom. En stor del av de symtom som man lägger märke till hos utnyttjade barn är således vanliga även hos barn som inte har utsatts för utnyttjande. Även många andra stressande situationer (till exempel skolstress, en flyttning, föräldrarnas skilsmässa, en närståendes bortgång) kan ge upphov till symtom hos ett barn. Å andra sidan kan både små barn och ungdomar som inte upplevt någon form av stress eller några traumatiska händelser uppvisa ett ålderstypiskt beteende som oroar föräldrarna.

Många olika typer av eventuella symtom

De eventuella symtomen hos barn och ungdomar som utsatts för sexuellt utnyttjande kan variera mellan lindriga och allvarligare samt kortvariga och långvariga. De olika symtomen och psykiska problemen som orsakats av sexuellt utnyttjande omfattar till exempel depression, ångest, olika former av rädsla, sömnsvårigheter, aggressioner och ätstörningar. Dessutom kan olika typer av beteendeproblem förekomma. Barn och ungdomar som utsatts för sexuellt utnyttjande kan även utveckla tankeförvrängningar som hänför sig till utnyttjandet, till exempel varför det hände och vems fel det var, och i anslutning till dessa kan skuld-, värdelöshets- eller misstroendekänslor uppstå. Barnet eller den unga kan också ha kontroversiella känslor gällande det som skett. Hen kan fortfarande ha positiva känslor för gärningsmannen, om denna stått barnet nära, samtidigt som hen även kan känna hat mot gärningsmannen. Barnet kan också vända sig mot sin vuxna skötare och till exempel uppföra sig aggressivt då denna försöker visa barnet närhet och skydda hen.

De symtom som mest allmänt kopplas till sexuellt utnyttjande är olika stressymtom och översexualiserat beteende. Dessa symtom förekommer, visserligen av andra orsaker, relativt ofta även hos barn som inte har utsatts för sexuellt utnyttjande.

lapset_sek_hyvkaytto_tekstibanneri_160x100_RU.jpg