Sexuellt utnyttjande av ett barn som fenomen

 

Sammanfattning


I en undersökning som genomfördes i Finland 2008 uppgav 8 procent av ungdomarna i årskurs 9 att de har sexuella erfarenheter (till exempel smekningar, beröring av könsorganen, samlag eller att något sexuellt hade begärts av dem) med vuxna. Av flickorna i årskurs 9 uppgav 0,3 procent att de hade erfarenheter av utnyttjande inom familjen.​Enligt 20 kap. i strafflagen har sexuellt utnyttjande av barn definierats som sexuella handlingar som riktar sig till barn eller ungdomar under 16 år (i vissa fall till exempel personer med psykisk funktionsnedsättning, under 18 år) och är ägnade att skada dessas utveckling. Det finns många olika typer av sexuellt utnyttjande av barn, och det kan inbegripa mycket varierande sexuella handlingar eller förslag. De sexuella handlingarna kan vara till exempel beröring av könsorganen, samlag eller förevisning av pornografiska filmer för barn/ungdomar. Definitionen sexuellt utnyttjande av barn förutsätter således inte fysisk kontakt med barnet. Utnyttjande kan även ske bland annat på webben eller mobiltelefoner (till exempel grooming på webben) eller också kan barn till exempel utnyttjas i pornografiska publikationer. Även köp av sexuella tjänster av minderåriga samt försök till sexuellt utnyttjande av barn är straffbara handlingar.

Sexuellt utnyttjande av barn har inte blivit vanligare eller fått allvarligare drag

Medierna tar mycket ofta upp sexuellt utnyttjande av barn vilket kan leda till att man får uppfattningen att det sexuella utnyttjandet skulle ha blivit vanligare. Under de senaste åren har antalet anmälningar till polisen ökat. En del av dessa är ogrundade, och mer anmälningar lämnas eventuellt till följd av att man reagerar på utnyttjande lättare än tidigare. Med andra ord får myndigheterna kännedom om en allt större andel av fallen med utnyttjande. Enligt övergripande undersökningar som har genomförts i Finland har antalet fall av sexuellt utnyttjande av barn inte ökat.

På basis av en jämförelse av undersökningsresultaten 2008 och 1988 kan man konstatera att det sexuella utnyttjandet i fråga om flickor har varit ungefär lika vanligt båda åren och i fråga om pojkar minskat något. Enligt de aktuella undersökningarna har utnyttjandet fått mindre allvarliga drag, och betoningen har närmare flyttats från erfarenheter som inkluderar fysisk kontakt till förslag. I båda undersökningarna var majoriteten av dem som upplevt sexuellt utnyttjande över 14 år. Fall där barn under skolåldern blivit utsatta och fall med utnyttjande inom familjen var mycket sällsynta. Enligt dagens forskningsinformation är gärningsmannen endast i en liten del av utnyttjandefallen en kvinna.

I en finländsk undersökning som publicerades 2011 lade man märke till att det sexuella utnyttjandet till och med hade minskat något. I den aktuella undersökningen uppgav cirka 2–9 procent av kvinnorna och cirka 1–4 procent av männen att de upplevt sexuellt utnyttjande i sin barndom. De yngre åldersklasserna uppgav att de hade färre erfarenheter av både sexuellt utnyttjande och riskfaktorer i anslutning till detta än av andra former av illa behandling.

 

Det finns ingen tillförlitlig information om förekomsten av utnyttjande på webben

Enligt en undersökning som publicerades i Finland 2011 hade närmare hälften av flickorna under 16 år som gav svar i den anonyma enkäten tagit emot sexuellt trakasserande meddelanden, bilder eller videofilmer från personer som enligt deras bedömning var betydligt äldre än de själva. Undersökningsurvalet var dock inte representativt, vilket kan ha förvrängt resultatet. I Finland tillbringar barnen och i synnerhet ungdomarna mycket tid på webben. Man har dock observerat att de är mycket medvetna om riskerna med webben och att de har tillräckligt med kunskap för att skydda sig själva.

Utnyttjandet på webben kan omfatta till exempel

  • att locka ett barn till sexuell kontakt (grooming) och utnyttja barn sexuellt till exempel i de sociala medierna på webben
  • att framställa, inneha och sprida sedlighetssårande bildmaterial av personer under 18 år
  • att bilda sociala nätverk (gemenskaper, forum) med personer som är intresserade av sexuellt laddade bilder av barn eller sexuellt utnyttjande av barn.
lapset_sek_hyvkaytto_tekstibanneri_160x100_RU.jpg