Utredning vid rättspsykiatriska kunskapscentrumet för barn och unga

Den rättspsykologiska enheten för barn och unga agerar enbart utifrån begäran om handräckning från polisen. Enheten reder inte ut alla fall av sexuellt utnyttjande som anmälts till polisen, utan polisen kan i fall som kräver särskild kompetens begära hjälp med undersökningen från enheten. Utredningen vid enheten genomförs i nära samarbete med polisen och barnskyddsmyndigheterna så snart som möjligt efter att misstankar har väckts. Utredningen föregås alltid av både en brottsanmälan och en barnskyddsanmälan som ska göras om man misstänker att en minderårig utsatts för ett sexual- eller våldsbrott.

När rättspsykologiska enheten fått begäran om handräckning samlar en arbetsgrupp in övergripande bakgrundsinformation, och misstanken bedöms opartiskt med hänsyn till alla alternativa förklaringar till misstanken. Undersökningarna anpassas noggrant enligt fallet och situationen. I vissa fall kan en bedömning göras och ett utlåtande ges på basis av bakgrundsuppgifterna. I mer invecklade fall övervägs åtgärderna mellan myndigheterna, och ofta intervjuas barnet och/eller föräldrarna. En expert skriver ett utlåtande om utredningen till polisen.

Barnet/den unga kan få en remiss till fortsatta undersökningar för att säkerställa vården och stödet. Arbetsgruppen går igenom slutsatserna av utredningen samt diskuterar också alltid med barnskyddspersonalen hurudant stöd barnet och familjen behöver i fortsättningen. Barnet och familjen kan behöva stöd även i situationer då brottsmisstanken inte får något stöd.
lapset_sek_hyvkaytto_tekstibanneri_160x100_RU.jpg