Brotts- och rättsprocessen

Sexuellt utnyttjande av barn är ett brott. Om misstankar väcks, beslutar polisen huruvida brottsanmälan ger anledning att inleda en förundersökning. En förundersökning genomförs när det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts. Också i de fall då ingen förundersökning inleds och inget åtal väcks kan barnet ha behov av vård eller barnskyddets stöd. Det är barnskydds- och hälsovårdspersonalens uppgift att bedöma behovet av vård och stöd. Om polisen börjar undersöka en misstanke om sexuellt utnyttjande av barn, är polisen skyldig att lämna en barnskyddsanmälan. Likaså är barnskyddsmyndigheterna (samt många andra myndighetsparter) skyldiga att lämna en anmälan till polisen då de får kännedom om en misstanke om sexuellt utnyttjande av barn i det fall att inte någon annan redan har lämnat en brottsanmälan.
 
För föräldrarna kan det eventuellt vara viktigare än för barnet att den misstänkta blir dömd. Det vore också bra att betrakta barnets andel i processen som avslutad när hen har berättat om händelsen i samband med förundersökningen och när de eventuella medicinska undersökningarna har genomförts. Därefter ska barnet få fortsätta sitt liv på ett så normalt sätt som möjligt. I så kallade ord mot ord-situationer där det inte finns någon annan bevisning för det misstänkta brottet än barnets utsaga är det möjligt att man inte får sådan bevisning för brottet som är tillräcklig för en fällande dom. För en förälder kan detta kännas svårt, men man bör observera att rättssystemet i Finland grundar sig på principen om att en person inte kan dömas för ett brott, om personens skuld inte kan bevisas utom rimligt tvivel. Om ett misstänkt brott inte resulterar i en fällande dom, betyder det inte nödvändigtvis att man inte skulle ha trott på barnet. Enligt våra erfarenheter är det viktigaste för barnet oftast att personer som är viktiga för hen ger stöd och lyssnar. Det viktigaste är att fokusera på att fortsätta vardagslivet och ta sikte på framtiden oavsett hur det går i rättsprocessen.
 
Hösten 2013 publicerade justitieministeriet handboken Barn som brottsoffer: Information till föräldrar vars barn har blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott. Handboken innehåller information om de olika faserna i brottsprocessen och hur en förälder eller vårdnadshavare kan stöda sitt barn på bästa sätt. Handboken innehåller grundläggande information om de praktiska arrangemangen under en brottsutredning och rättegång. Handboken tar upp de vanligaste frågorna som bekymrar föräldrarna och ger information om var man får hjälp, stöd och råd.
 
Under rättsprocessen kan du få stöd från Brottsofferjouren.
 
Länkar till rättsdokument:
 
 Strafflagen
 Barnskyddslagen
 Lag om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn
 Konventionen om barnets rättigheter

lapset_sek_hyvkaytto_tekstibanneri_160x100_RU.jpg