Poliklinisk vård

​HUS barnpsykiatriska mottagningar är enheterna inom den specialiserade sjukvården. Patienterna kommer till mottagningar med remiss från hälso- och sjukvården.  Besöken är avgiftsfria för familjen. Personalen har tystnadsplikt.

På mottagningar för barnpsykiatri utvärderas och vårdas barn i åldern 6–12 år. Inom HUS vårdas barn under 6 år på psykiatriska enheter för små barn. På barnpsykiatriska polikliniker i övriga sjukvårdsområden vårdas barn i åldern 0-12. Man söker sig till barnpsykiatriska mottagningar då barnet har emotionella och beteendemässiga problem som stör barnets funktionsförmåga, exempelvis:

 • allvarlig beteendestörning
 • starka svängningar i sinnesstämningen
 • självdestruktivitet
 • återkommande ångest eller rädsla
 • allvarliga problem med interaktionen
 • allvarlig ätstörning

 

  Vårdrelationen med mottagningar inleds vanligen med en bedömningsperiod, under vilken personalen möter barnet både tillsammans med föräldrarna och ensamt. Målet är att få en helhetsbild över barnets problem och resurser.

  Personalen gör upp en vårdplan för barnet tillsammans med familjen. Vården kan omfatta individuella besök, familjevård och/eller gruppvård. Det är viktigt att den vårdande personalen och föräldrarna har ett nära samarbete för att stöda barnets psykiska hälsa och funktionsförmåga. Med föräldrarnas tillstånd samarbetar den vårdande personalen också med andra vuxna som har en viktig roll i barnets liv (t.ex. läraren eller dagvårdspersonalen).

  Personalen på mottagningar är multiprofessionell. Till arbetsgruppen hör en barnpsykiater, sjukskötare, psykologer, socialarbetare och oftast även en neuropsykolog och ergoterapeut.