Intensiv öppenvård

Inom barnpsykiatri är intensiv öppenvård en arbetsform inom specialiserad sjukvård som utgår från intensivt samarbete med nära vuxna (föräldrar/personer som likställs med föräldrar, daghemmet, skolan) i barnets vardag.

Vården är avgiftsfri. Vården är avsedd för barn under 13 år som har svårigheter på flera olika livsområden och för vilka familj- och nätverksarbete bedöms vara en nödvändig vårdform enligt en psykiatrisk bedömning.

 

Vad går arbetet inom den intensiva öppenvården ut på?

 

 • ett utsett arbetspar deltar i överenskomna träffar i barnets vardagsmiljö; hemma, på daghemmet, i skolan
 • vården av barn som placerats utom hemmet kan genomföras i samarbete med de nära vuxna på vårdplatsen
 • träffarna varar 1–2 timmar i taget
 • frekvensen av träffarna avtalas tillsammans med föräldrarna, vid behov kan flera träffar ordnas per vecka
 • arbetet görs på vardagar i huvudsak mellan kl. 8 och 16
 • träffarna kräver inga förberedelser av familjen
 • den intensiva öppenvården utförs under en bestämd period och avslutas när målen för arbetet har uppnåtts

 

På vilka grunder bygger arbetet?

 

 • genom denna arbetsform ges barnets föräldrar och andra nära vuxna hjälp med att hitta olika sätt att hjälpa barnet
 • arbetet är målinriktat och planenligt och det förutsätter engagemang av de nära vuxna
 • målen ställs upp och uppnåendet av dem bedöms tillsammans med familjen
 • vid behov kan också andra stödåtgärder kopplas in för att stöda barnet och familjen, såsom vårdperioder på barnpsykiatrisk avdelning, stödåtgärder inom barnskyddet, sjukhusskolans expertis

 

Vilken sammansättning har vårdarbetsgruppen?

 

 • i enheterna för intensiv öppenvård arbetar läkare, sjukskötare och psykologer, och vid behov har gruppen också tillgång till specialarbetare
 • då samarbetet inleds utses en ansvarig arbetare, ett arbetspar för honom eller henne samt en läkare som ansvarar för vården
 

 Vårdställe